0527-331155 mizrahi@tax2me.com

הטבות המס שאושרו בממשלה ויכנסו לתוקף החל מ1 בינואר 2012

אושר בכנסת פרק המסים מוועדת טרכטנברג ויכנס לתוקף החל ב 1 בינואר 2012, בין ההטבות שיכנסו לתוקף :

* תוספת של 2 נקודות זיכוי לאבות לילדים עד גיל 3, תוספת של 418 ש"ח לחודש לכל ילד.

* תוספת של נקודת זיכוי לאמהות לכל ילד עד גיל 5, תוספת של 209 ש"ח לחודש לכל ילד.

* הפחתת מס הכנסה ב- 2% למשתכרים בין 8000-14000 ש"ח (כלמור גידול של בין 8 ל- 65 ש"ח לחודש(

* אושרה תוספת של 50% למענק מס הכנסה שלילי לנשים עובדות שאינן מגיעות לסף המס ויעלה ל- 760 ש"ח בחודש.

* הטבה לבעלי הכנסה גבוה בביטוח לאומי , יוזלו דמי הביטוח המרביים מ- 8 פעמיים השכר הממוצע ל- 5 פעמיים השכר הממוצע בלבד, מדובר בהטבה של כמה אלפי שקלים לחודש.


מנגד נקבעו כמה גזרות ובניהם:

* מס על רווחים מהבורסה ומריבית יעלו מ- 20% ל- 25% .
* שיעור המס על דיבידנד יעלה מ- 20% ל- 25% ולבעל מניות מהותי יעלה מ- 25% ל- 30%.
* בוטל המתווה שנקבע להפחתת מס הכנסה ליחידים ולחברות.
* הועלה מס הכנסה למשתכרים מעל 40,231 ש"ח לחודש מ- 44% ל- 48% .
* מס חברות יעלה מ- 24% ל- 25% .

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס