0527-331155 mizrahi@tax2me.com

האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לגיאורגיה

רשות המיסים פירסמה את חוזר מס הכנסה מס' 03/2013 בנושא האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לגיאורגיה.

להלן קישור לחוזר:

http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/Hozrim/hoz03_2013.pdf

 

 

 

 

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס