0527-331155 mizrahi@tax2me.com

פטור מניכוי במקור בגין תשלומי דיבידנד מחברה ליחיד

ליחיד שיש הפסדים שוטפים משוק ההון הוא יכול בדו"ח השנתי לקזז את הפסדים מרווח מדיבידנד שקיבל מחברה וזאת על פי סעיף 92(א)(4)(ב).
בעקבות פניות רבות למס הכנסה אושר בחוזר שהוציאו במס הכנסה הוסכם כי יחיד המקבל דיבידנד מחברה ויש לו הפסדים משוק ההון בשנת 2011 יפנה לפקיד השומה, ופקיד השומה רשאי להפעיל את סמכותו לפי סעיף 11 לתקנות מס הכנסה ולהפיק לו אישור להקטנת שיעור הניכוי מדיבידנד.
האישורים יינתנו על גבי אישור פטור מניכוי מס במקור משרותים ונכסים שיופק ובו התווספה הכתובית "תקף עבור דיבידנד" גם עבור יחידים ומנהלי חברות.

להלן קישור לחוזר מס הכנסה:
http://ozar.mof.gov.il/taxes/odaa261211_2.pdf

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס