0527-331155 mizrahi@tax2me.com

הרפורמה במיסוי דירת מגורים החל מינואר 2014

ביום 29/07/2013 פורסם ברשומות החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013-2014 ), התשע"ג-2013.

בחוק זה, תוקן חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 76), בנושאים שונים, כאשר אחד התיקונים משמעותיים ביותר עסק בשינוי הסדר המיסוי במכירת דירת מגורים מזכה (דירה המשמשת בעיקרה למגורים – הגדרה בסעיף 49(א) לחוק).

תחילתו של תיקון מס' 76 לחוק על מכירת דירות מגורים – הינו מיום 01/01/2014 (למעט התיקון לסעיף 49א(ב) לחוק העוסק בעסקת קומבינציה בה מתבקש פטור על דירת המגורים, שנכנס לתוקף מיום 01/08/2013).

עיקרי הרפורמה במיסוי דירת מגורים מזכה:

  • מוכרים שזוהי דירתם היחידה ימשיכו להנות מפטור ממס שבח;
  • תא משפחתי שנמנה על אוכלוסיית מרובי הדירות לא ייהנה מפטור במכירת דירת מגורים, קרי, בוטל הפטור ממס שבח שניתן אחת ל-4 שנים;
  • בוטל הפטור ממס שבח לתושבי חוץ;
  • נקבעו הוראות למיסוי דירות יוקרה;
  • למען הסר ספק, יובהר כי מסלול הפטור לדירת הירושה לא שונה.
  • נקבעו הוראות מעבר לתקופה שמיום 01/01/2014-31/12/2017 (להלן: "תקופת המעבר").

לקריאת כל ההנחיות בכתבה שכתבתי בפורטל המסים של ישראל לחץ כאן

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס