0527-331155 mizrahi@tax2me.com

אושר בוועדת הכספים חוק למיסוי חברות בחו"ל המחוזקות ע"י ישראלים

אושר היום (11.11.13) ע"י וועדת הכספים של הכנסת בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק שנועדה לסתום פרצות במס במקרה של אזרחים ישראלים שבבעלותם חברות עסקיות בחו"ל. הצעת החוק הינה תיקון לפקודת מס הכנסה ומסדירה את המנגנון לקביעת גובה המס שישולם, מהו אחוז האחזקות של האזרחים הישראליים בחברות על-מנת שיחויבו במס ועוד בין השאר, מנגנון שימנע כפל מס, במקרים ששולמו מיסים למדינות בהן פועלות החברות.

הצעת רשות המיסים הינה לחייב בתשלום מס כאן בישראל, כל חברה המוגדרת 'חברת משלוח יד זרה', שעפ"י פקודת מס הכנסה, מוגדרת כחברה שמיקומה מחוץ לישראל, אך רוב האחזקות בה הן בידי ישראלים תושבי ישראל. ההצעה נידונה במסגרת חוק ההסדרים ולפיה, תשלום המס יחוייב כאשר רוב האחזקות בה הן של תשובי ישראל. רוב לצורך העניין יוגדר אם לפחות 75% מבעלי השליטה מתגוררים בישראל. בכך למעשה, מבקשת רשות המיסים למנוע מצב שבו חברות שחרף מיקומן בחו"ל הן חברות ישראליות לכל דבר ועניין.

בחברות של 'משלוח יד מיוחד', הכוונה לחברות שעיסוקן מוגדר כעיסוק או מקצוע, שנקבע ע"י שר האוצר באישור ועדת הכספים. בדרך כלל, מדובר במקצועות חופשיים כגון עורכי דין, רואי חשבון, מהנדסים, תכניתנים, כלכלנים ועוד

עוד כוללת הצעת רשות המיסים, חיוב בתשלום מס רווחי הון על דיבידנדים שיחולקו ע"י חברות אלו, לרבות במקרים שאותן חברות מחזיקות חברות בנות או חברות נינות, גם הן בחו"ל. 

מנהל רשות המיסים, משה אשר, הסביר את מטרת התיקון לפקודת מס הכנסה ואמר, כי הוא "נועד לסגור פרצות שמאפשרות התחמקות מתשלומי מיסים בארץ ובחו"ל כאחד". יחד עם זאת, אנשי רשות המיסים סייגו ש"חברות לא יחוייבו בתשלומי מיסים, אם הן כבר משלמות במדינות מושבן". 

לגבי חברות בנות, הסביר אשר, ש"לעיתים חברה זרה מחזיקה בחברת בת, גם היא זרה. לעיתים החברה הזרה מוכרת את חברת הבת או חלק מאחזקותיה בה. זה יכול להיות חברות נדל"ן או עסקים משמעותיים והמכירה הזו נחשבת רווח פסיבי מבחינתנו; אם מדובר בחברה שהחזקת יותר משנה, אזי הרווחים ממכירתה או ממכירת מניותיה, תיחשב רווח הון פסיבי שיימוסה על-ידינו. אם מדובר בברוקר שזה עיסוקו, הדבר יחשב כהכנסה ולא נמסה אותו. כי העניין כאן זה הרווחים הפסיביים כרווחי הון"

פורטל המיסים של ישראל

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס