0527-331155 mizrahi@tax2me.com

כללים להפקת טופס 101 אלקטרוני

נכון להיום על כל עובד למלא עם תחילת עבודתו וכן כל תחילת שנה טופס 101 (כרטיס עובד) בו עליו למלא את כל פרטיו האישים כן לדווח על כל מקורות ההכנסה שלו,  חישוב המס על ידי המעביד מתבצע על פי הצהרת העובד בטופס 101.

מס הכנסה פרסם הנחיה בה ניתן למלא את הטופס באופן אלקטרוני ללא מילוי ידני על ידי העובדזאת מכוח תקנה 2(ה) לתקנות מס הכנסה, בתקנה נקבעו כללים חדשים שאפשרו למעבידים שיעמדו בתנאים שיקבעו להפיק את טופסי 101 ונספחיו בצורה אלקטרונית, ולחסוך את מילוי כרטיס העובד באופן ידני.

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס