0527-331155 mizrahi@tax2me.com

אושרו תיקונים לחוק מע"מ

ועדת הכספים של הכנסת אישרה מספר תיקונים לחוק מע"מ וזאת על מנת להקל על עוסקים קטנים ונותני שירותים ובמטרה למנוע העלמות מס.ולהלן הפרטים:

- אושרו התקנות שמאריכות את הוראת השעה לפיה עוסק שמחזור עסקאותיו לא עולה על 1.5 מליון ₪ תהיה תקופת הדיווח למע"מ אחת לחודשיים במקום לחודש.

- מועד הוצאת חשבונית מס יהיה תוך 14 יום ממועד החיוב במס, גם לפי בסיס מזומן וגם על בסיס מצטבר. כמו-כן, קונה לא ידרוש חשבונית מס קודם לתשלום התמורה או חלקה, אם המועד לחיוב במס בשל העסקה הוא על בסיס מזומן .

- מועד החיוב במס על עסקאות שירות שהמחיר שלהם מושפע מיחסים מיוחדים, או שלא נקבע להן מחיר, או שהתמורה כולה או חלקה אינה בכסף, יהיה תמיד על בסיס מצטבר (עם מתן השירות).

- במטרה להילחם בהעלמת עסקאות, יוטל קנס בשיעור של 30% ממס התשומות שהוכר במסגרת שומה, למי שהעלים תשומות ולא רשם אותן בספרים, ולא ניהל ספרים כדין או ניהל ספרים בסטייה מהותית. ערעור על הקנס יוגש לביהמ"ש המחוזי, הן הקנס האמור והן הקנס המוטל לפי סעיף 95(א), תשלומם ידחה אם הוגש ערעור אלא אם החליטו ביהמ"ש או ועדת הערר אחרת. הקנסות ישולמו בתוספת ריבית והפרשי הצמדה.

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס