0527-331155 mizrahi@tax2me.com

מדריך מע"מ (מס ערך מוסף) לעוסק חדש

מדריך זה כולל מידע בנושאים הבאים:

1. מי נדרש להירשם כעוסק? 

2. אלו מסמכים יש להביא לצורך רישום כעוסק?

3. "עוסק פטור" 

4. ניהול ספרי העסק 

5. חשבוניות 

6. ניכוי מס תשומות 

7. דו"ח תקופתי על פעילות עסקית

8. מתי מגישים דו"ח להחזר?

9. דיווח מקוון 

11. הודעה על שינוי בעסק 

11. הודעה על סגירת עסק

12. איזו פעילות עסקית אינה מחייבת רישום כעוסק?

 

במדריך זה מובא מידע ראשוני בלבד ליחיד, לשותפות או לחברה, שעומדים לבצע פעילות עסקית, כגון: מכירת נכס, טובין או מקרקעין, או מתן שירות – ונדרשים להירשם כעוסק במשרד מע"מ האזורי.

עסקאות המבוצעות באזור סחר חופשי (אס''ח) באילת

האמור במדריך זה בעניין עסקאות, חל על עסקאות המבוצעות מחוץ לאילת. לגבי עסקאות המבוצעות באילת או עם גופים באילת, יש לפנות למשרד מע''מ ואס''ח באילת, לשם קבלת ייעוץ והדרכה.

1.    מי נדרש להירשם כעוסק?

 אדם (יחיד), שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, טובין או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסקיהם – עליכם להירשם כעוסק במשרד מע''מ האיזורי הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית. הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית.

2.     אלו מסמכים יש להביא לצורך רישום כעוסק?

המסמכים הדרושים לצורך רישום כעוסק, על פי הפירוט הבא:

עוסק יחיד

·       טופס רישום 821 חתום ומלא על כל פרטיו

·       תעודת זהות.

·       צילום חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.

·       אסמכתא על קיום חשבון בנק של העוסק. כאשר לעוסק חשבון בנק משותף עם בן/בת זוג, על העוסק להגיע למשרדי מע"מ עם בן/בת הזוג כאמור ולחתום על הצהרה בדבר קיומו של חשבון בנק משותף כאמור.

·       מסמכים נוספים המעידים על הקמת העסק ופעילותו.

שותפות (שני אנשים או יותר)

·       טופס רישום 821 משולב עם 821 א' חתום ומלא על כל פרטיו.

·       תעודת זהות של כל אחד מהשותפים.

·       צילום חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.

·       אסמכתא על קיום חשבון בנק על שם השותפות.

·       אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות )אם קיים(.

·       על השותפים למנות נציג אחד מתוכם שיפעל בשמם בכל הפעילות הנוגעת למע''מ.

·       מסמכים נוספים המעידים על הקמת העסק ופעילותו, כגון: הסכם התקשרות, רישיון עיסוק וכו'.

 חברה בע"מ

·       טופס רישום 821 משולב עם 821 א' חתום ומלא על כל פרטיו.  צילום תעודת רישום ברשם החברות.

·       תקנון

·       פרוטוקול מינוי מנהלים של החברה כפי שאושר על ידי רשם החברות. (חותמת נתקבל על גבי המסמכים של רשם החברות).

·       שמות מנהלי החברה, מספרי הזהות שלהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם.

·       חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.

·       אסמכתא על קיום חשבון הבנק על שם החברה.

·       לגבי עסק בשלבי הקמה, שטרם החל בפעילותו: מסמכים נוספים שמתוכם ניתן ללמוד על פעילותו העתידית של העסק, כגון: התחייבויות לאספקת טובין, חוזים לביצוע פעולות רכישת נכסים לבנייה, אישורי בנייה, רישיונות עסק מטעם רשויות מקומיות או ממשלתיות, וכיוצא בזה.

·       מידע על הרכוש: סכום ההשקעה, מקורות המימון, מחזור העסקאות המשוער. קבלת אישור על הרישום כעוסק

·       בתום הליך הרישום תונפק תעודת עוסק מורשה זמנית, ובנוסף תשלח תעודת עוסק מורשה מקורית מבית הדפוס באמצעות הדואר.

·       בתום הליך הרישום תקבל הסבר אם עליך לדווח פעם בחודש או פעם בחודשיים (לפי גובה מחזור העסקאות), וכן טופס לתשלום המע"מ לדיווח הראשון.

·       ניתן לקבל קוד משתמש וסיסמה אישית לדיווח ותשלום באמצעות האינטרנט.

 

3.     "עוסק פטור"

·       כאשר סכום מחזור העסקאות השנתי הצפוי שלך נמוך מ"הסכום הקובע" בחקיקה (הסכום מתעדכן פעם בשנה, בינואר 2014 הסכום הקובע היה 79,482₪), תסווג כ"עוסק פטור".

·       על אף האמור לעיל, אם אתה בעל עיסוק/מקצוע כגון: רופא, אדריכל, טכנאי, טוען רבני ומנהל חשבונות או מהווה את אחד מסוגי העוסקים המנויים בתקנה 13 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, עליך להירשם כעוסק מורשה (וזאת ללא כל קשר לסכום מחזור העסקאות השנתי שלך).

·       כעוסק פטור:

א.     אתה פטור מתשלום מס ומהגשת דו"חות חודשיים.

ב.     אתה נדרש להגיש פעם בשנה )עד ה-31 בינואר(, הצהרה על מחזור העסקאות שלך בשנה הקלנדרית שחלפה.

ג.      אינך רשאי להוציא חשבוניות מס אלא קבלות בגין עסקאותיך.

ד.     אינך רשאי לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לך.

·       אם סווגת כ"עוסק פטור", אך מחזור העסקאות שלך עלה על ה"הסכום הקובע", עליך לגשת למשרד מע"מ האיזורי, על מנת לשנות את מעמדך ל"עוסק מורשה".

 

4.    ניהול ספרי העסק

 

עליך לנהל פנקסי חשבונות לפי דרישות מס הכנסה ומס ערך מוסף כפי שבאות לידי ביטוי בהוראות ניהול פנקסי חשבונות.

עליך לפנות למשרד פקיד השומה לפתיחת תיק ולקבלת הסבר בדבר ניהול ספרי העסק. את פנקסי החשבונות, הרישומים ומסמכים אחרים הקשורים לניהול העסק, עליך לשמור במשך שבע שנים.

כיצד מחשבים את סכום המע"מ?

סכום המע"מ מחושב בשיעור קבוע ממחיר העסקה. מחירה של העסקה הוא כפי שסוכם בין שני הצדדים – העוסק והלקוח, לרבות כל ההוצאות החלות על העסקה.

במקרה של עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים (כגון קרבת משפחה), או שלא נקבע לה מחיר, או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף , מחיר העסקה לעניין המס יהיה המחיר הנהוג בתנאים הרגילים, או סה"כ העלות + הרווח המקובל בענף.

מהו מועד החיוב במס?

במרבית המקרים, בעסקאות מכר מועד החיוב במס הוא עם מסירת הטובין. בעסקאות של מתן שירות יהיה מועד החיוב בדרך כלל עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל. בתוך שבועיים ממועד החיוב עליך להוציא חשבונית.

במקרה של עסקה של מתן שרות שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים (כגון קרבת משפחה),או שתמורתה אינה בכסף ובמתן שירות מתמשך, שלא ניתן להפריד בין חלקיו, מועד החיוב במס יהיה עם גמר מתן השירות, או עם קבלת מקדמה על חשבון התמורה.

כאשר אתה נוטל מעסקך נכס כלשהו – מקרקעין או טובין – לשימושך העצמי, חל החיוב במס עם נטילת הנכס.

 

5.    חשבוניות

מהי חשבונית עסקה?

כעוסק, עליך להמציא ללקוח חשבונית עסקה על כל מכירה או מתן שירות. חשבונית עסקה

כוללת את הפרטים הבאים:

·       שם העוסק.

·       מס' עוסק.

·       תאריך הוצאת החשבונית.

·       מס' תעודת המשלוח (כאשר נדרשת תעודה כזו).

·       שם הלקוח וכתובתו.

·       תיאור הטובין או השירות.

·       היחידה שלפיה נמדדת הכמות.

·       הכמות.

·       מחיר היחידה.

·       סכום החשבונית.

 

מהי חשבונית מס?

אם אתה עוסק מורשה (אך לא עוסק פטור), אתה רשאי להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עסקה, ואתה חייב לעשות כן על פי דרישת הלקוח.

חשבונית מס משמשת כאסמכתא למקבל אותה, לצורך ניכוי מס תשומות. החשבונית מודפסת מראש בבית דפוס או בהדפסת מחשב שהופקה מתוכנה מורשית, וכוללת את כל הנתונים הבאים:

·       שם העוסק וכתובת העסק.

·       המילים ''עוסק מורשה''.

·       מס' "עוסק מורשה".

·       המילים ''חשבונית מס".

·       המילה ''מקור'' (על גבי מקור החשבונית בלבד).

·       מס' החשבונית (מספר סידורי).

·       תאריך הוצאת החשבונית.

עליך לציין בחשבונית המס את הפרטים הבאים:

·       שם הלקוח וכתובתו.

·       פירוט העסקה.

·       מספר ותאריך תעודת משלוח (כאשר יש צורך להוציא תעודת משלוח).

·       המחיר ללא המס, סכום המס (בנפרד), והמחיר הכולל.

·       חתימת העוסק, או חתימת עורך החשבונית מטעמו.

חשבונית, שחסרים בה אחד או יותר מהנתונים כאמור, או שהנתונים בה אינם מדויקים או מלאים, לא תיחשב כחשבונית שהוצאה כדין.

 

6.    ניכוי מס תשומות

מס תשומות ניתן לניכוי אך ורק על רכישות לצורכי העסק, ובלבד שברשותך חשבוניות מס מקוריות שהוצאו על שמך כדין, או רשימוני יבוא מקוריים על שמך.

אם נרשמת כעוסק לאחר שהתחלת בפעילות עסקית, אינך רשאי לנכות את מס התשומות ששילמת לפני הרישום, אלא אם כן יוכח שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו לצורך הקמתו בלבד וקיבלת את אישור המנהל.

בנוסף, מומלץ לבדוק באתר רשות המיסים האם מוציא החשבונית רשום במע"מ כעוסק מורשה ויש לו תיק פעיל.

ככלל, יש שני סוגים של תשומות:

א.      תשומות על ציוד ונכסים קבועים הנוגעות לרכישת מבנה וציוד הקבע של העסק (רכוש קבוע), שאינם מיועדים למכירה במסגרת הפעילות הרגילה של העסק: רכישת קרקע לעסק, הקמת מבנה, רכישת מכונות לעסק.

ב.     תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק, כגון: קניית מלאי סחורות לצורך מכירתן בעסק, רכישת חומרים המשמשים למתן שירות בעסק, וכן הוצאות על שירותים הניתנים לצורכי העסק, כגון: ייעוץ, טלפון, חשמל, מים.

כעיקרון ככול ובידי העוסק חשבונית מס שהוצאה לו כדין בגין תשומה המשמשת אותו בעסק, רשאי העוסק לנכות את מס התשומות הכלול בחשבונית המס זולת אם קיים בדין איסור מפורש על ניכוי מס התשומות.

דוגמאות להגבלה על ניכוי מס התשומות:

·       אין לנכות מס על תשומות אלא אם הן לשימוש בעסקה החייבת במס. על כן תשומות המשמשות לעסקאות פטורות או לפעולה שהיא לא בגדר עיסקה כלל אסורות בניכוי.

·       ניכוי מס תשומות על רכישת רכב לצורכי העסק

בדרך כלל, אין לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי (כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות מע"מ, התשל''ו-1976). למעט החריגים המופעים בתקנה 14 לתקנות, כגון: מורי נהיגה ומורי דרך לטיולי שטח וסוגי עסקים של מכירת רכבים, השכרת רכב והסעת נוסעים שלגביהם ניתן לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי, ככל שהרכב ישמש אך ורק לצורכי העסק. , ניתן לנכות מס תשומות על רכישת רכב מסחרי שמשקלו עולה על 3,500 ק"ג (שאינו רכב פרטי כאמור לעיל), המשמש לצורכי העסק.

למען הסר ספק בנושא זה, ולידיעה ברורה, אם המס על רכישת הרכב שבו מדובר מותר בניכוי, תוכל לבדוק בהוראות ניכוי מס תשומות בגין רכישת רכב ואופנוע כפי שמתפרסם באתר הרשות, או לברר את העניין במשרד מע''מ האזורי עוד לפני הרכישה. לשם כך עליך להציג עלון מכירה של הרכב, או פרטים מדויקים עליו.

·       ניכוי מס תשומות על הוצאות שוטפות בגין רכב המשמש לצורכי עסק –

לגבי רכב פרטי המשמש להפעלת העסק, אתה רשאי לנכות מס על ההוצאות השוטפות הכרוכות בו על פי הפירוט הבא:

א.     אם עיקר השימוש בו הוא לצורכי העסק – תוכל לנכות עד 2/3 מסכום מס התשומות.

ב.     אם עיקר השימוש בו הוא לא לצורכי העסק – תוכל לנכות עד 1/4 מסכום מס התשומות.

 

7.     דו"ח תקופתי על פעילות עסקית

עם רישומך כעוסק, תקבל טופס דו"ח תקופתי לתקופת הדיווח הקרובה. בהמשך תקבל בדואר פנקס דו"חות שישמש אותך עד סוף שנת המס השוטפת.

בפנקס תמצא הסברים נוספים לגבי אופן מילוי הדו"ח התקופתי.

אם מסיבה כלשהי לא הגיע אליך פנקס הדו"חות, דאג לקבל טופסי דיווח ממשרד מע"מ האזורי, שבו נרשמת.

תקופת הדיווח היא בת חודש או חודשיים, כפי שייקבע.

הדו"ח התקופתי כולל:

·       כל העסקאות שביצעת בתוך 15 יום מתום תקופת הדיווח.

·       עסקאות שביצעת בתקופת הדיווח, כולל טובין שנטלת לשימוש עצמי או לשימושם של בני ביתך, לדוגמה: מזון שנטלת לביתך מהמכולת שלך.

·       כל העסקאות שלגביהן היית חייב להוציא חשבונית בתקופת הדו"ח, ואת כל חשבוניות המס שהוצאת באותה תקופה, גם אם העסקה טרם בוצעה, או אם התמורה טרם התקבלה.

·       סכום המס הכלול בתשומות העסק.

·       בשורה האחרונה, ''הסכום לתשלום'', רשום את ההפרש בין סכום מס העסקאות ובין סכום מס התשומות.

אם סכום מס העסקאות גבוה מסכום מס התשומות – עליך להגיש דו"ח לתשלום, ולצרף לדו"ח אמצעי של מלוא ''הסכום לתשלום''.

 אם סכום מס התשומות גבוה מסכום מס העסקאות, מגיע לך הסכום העודף – במקרה זה עליך להגיש דו"ח להחזר.

מתי עלי להגיש את הדו"ח התקופתי?

עליך להגיש את הדו"ח בתוך 15 יום מתום תקופת הדיווח.

אם אתה מדווח אחת לחודש, תקופת הדיווח שלך היא בת חודש. לדוגמה:

דו"ח 1/12 יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין 1.1.12 לבין 31.1.12, ויוגש לא יאוחר מיום 15.2.12.

אם אתה מדווח אחת לחודשיים, תקופת הדיווח שלך היא בת חודשיים. לדוגמה:

דו"ח 4/12-3/12, יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין 1.3.12 לבין 31.4.12, ויוגש לא יאוחר מיום 15.5.12 .

דו"ח להחזר וגם "דו"ח אפס" יש להגיש במועד.

האם קיימת חובת דיווח גם במקרה שאין לי פעילות עסקית?

עליך להגיש את הדו"ח התקופתי במועד, גם אם לא הייתה לך פעילות עסקית בתקופה מסוימת. במקרה כזה עליך לציין ''אפס'' במחזור העסקאות.

אם אין לך פעילות במשך שתי תקופות דיווח רצופות, או יש לך עסקאות עונתיות או בלתי רצופות, פנה למשרד מע''מ האזורי כדי לברר אפשרות להקפיא את הדיווח.

 מדוע כדאי להגיש את הדו"ח התקופתי בזמן?

חשוב מאוד להגיש את הדו"ח התקופתי בזמן. לידיעתך, איחור בהגשת הדו"ח יגרור נקיטת

אמצעים (כאמור בחוק), כגון:

·       הטלת קנס פיגורים.

·       הטלת קנס חוב.

·       הוספת הפרשי הצמדה וריבית.

·       הטלת קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות )בנוסף לקנסות שלעיל(.

·       קביעת מס.

במקרים של איחורים חוזרים ונשנים, תיתכן אף הגשת כתב אישום, בנוסף לנקיטת אמצעים אחרים.

גילוי מקרה של דיווח כוזב, יגרור נקיטת אמצעים נגדך מצד רשויות המס.

היכן מגישים את הדו"ח התקופתי?

דו"ח לתשלום, דו"ח אפס, ודו"ח להחזר עד "הסכום הקובע" – יש להגיש באחד מסניפי בנק הדואר או באחד מהבנקים המסחריים, או ע"י מייצג המקושר לשע"ם, או באינטרנט, לאחר קבלת סיסמא בתחנה האזורית או במוקד שרות לקוחות.

 

8.    מתי מגישים דו"ח להחזר?

כאשר סכום מס התשומות עודף על סכום מס העסקאות, מגיע לך החזר.

היכן מגישים דו"ח להחזר?

את הדו"ח להחזר עליך להגיש כאמור להלן בכפוף לסכום שנקבע בתקנה 23(ג) לתקנות מע"מ (הסכום מתעדכן פעמיים בשנה: ב-1 בינואר וב-1 ביולי, בהתאם למדד).

נכון ליום 01/01/2014 הסכום שנקבע הוא: 18,787₪ (להלן – "הסכום הקובע")

·       דו"ח להחזר עד לסכום הקובע, עליך להגיש באחד מסניפי בנק הדואר או באחד מהבנקים המסחריים.

·       במקרים הבאים, עליך להגיש את הדו"ח להחזר במשרד מע"מ האזורי:

א.     כאשר הסכום להחזר גבוה מהסכום הקובע.

ב.     אם אתה עוסק חדש, במהלך שלושת חודשי הדיווח הראשונים מיום רישומך – בכל סכום להחזר.

עליך לצרף את כל חשבוניות המס וכן טופס 875 "טופס ריכוז רשימוני יבוא", המהווים את הבסיס לדו"ח ההחזר.

ג.      אם אתה סוגר את עסקך – בכל סכום להחזר

·       אתה רשאי להגיש את ה דו"ח להחזר בכל משרד מע"מ אזורי, למעט אם אתה עוסק הרשום באחד ממשרדי מע"מ האזוריים הבאים – מע"מ גוש דן, מע"מ ומס-קניה ת"א, מע"מ ת"א 1, מע"מ ת"א 2, מע"מ ת"א 3, מע"מ פתח-תקוה, במקרה כאמור עליך להגיש את הדו"ח להחזר במשרד האזורי בו אתה רשום.

·       אם אתה מגיש את הדו"ח במשרד האזורי, הבא עמך תקליטור המכיל את פרטי חשבונית המס ורשימוני יבוא הכלולים בתשומות הרשומות באותו דו"ח, או טופסי ריכוז המפרטים את חשבוניות המס ורשימוני היבוא כאמור.

·       אם אתה מייצג המקושר לשע''מ, אתה רשאי להזין ישירות למחשב שע''מ דו''חות להחזר, ולתשלום ללא הגבלת סכום, וכן טופסי 875/874.

את הטפסים הבאים תוכל להוריד מאתר הרשות או לקבלם במשרד מע''מ האזורי:

·       טופס מע''מ 874 – ריכוז חשבוניות מס

·       טופס מע''מ 875 – ריכוז רשימוני יבוא

לטפסים אלו עליך לצרף חשבוניות, כשסכום המס המצויין בכל אחת מהן גבוה מ- 5,000 ש''ח. רצוי שתביא גם את הצילומים של החשבוניות הללו, למקרה שתתבקש להשאירם במשרד לשם בדיקה.

אם קנית רכב מסחרי לצורכי העסק, הבא עמך את רישיון הרכב ואישור העברת בעלות.

אם רכשת נכס, הבא עמך את חוזה הרכישה.

לתשומת לבך:

·       סכום ההחזר יוחזר לך בדרך כלל בתוך 31 יום מיום הגשת הדו"ח, וזאת בתנאי שהדו"ח הוגש במועד.

·       הקפד שבמשרד מע''מ יהיו פרטים מעודכנים של חשבון הבנק שלך.

מה עושים במקרה של טעות בדו"ח?

במקרה שנפלה טעות ברישום סכום כלשהו הנדרש בדו''ח, באפשרותך להגיש ''דו"ח מתקן'' שבו יצוייינו הפרטים הנכונים. עליך להגיש את הדו"ח המתקן אך ורק במשרד האזורי שבו מנוהל תיקך.

 אם כתוצאה מהתיקון תחויב בתשלום נוסף, יינתן לך שובר לתשלום במשרד, ויהיה עליך לשלמו בבנק.

יודגש, שתשלום נוסף זה מחייב גם תשלום ריבית והפרשי הצמדה (לפעמים גם קנסות בהתאם לנסיבות) לתקופה שבין המועד שבו היה עליך לשלם לבין המועד שבו שילמת בפועל.

 

9.    דיווח מקוון

במסגרת תיקון מס' 37 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, שונה חוק מס ערך מוסף בכל הנוגע לאופן הדיווח התקופתי, וכיו"ב.

בעקבות התיקון, יידרשו העוסקים לדווח באופן מפורט על עסקאותיהם והתשומות ששימשו לביצוען.

 בדיווח המפורט באופן מקוון (on-line), יכלול העוסק מידע מפורט על העסקאות והתשומות הנוגעות לתקופת הדיווח.

חובת הדיווח המקוון תחול על חייבי מס שונים, כהגדרתם בחוק על פי היקף וסוג פעילותם. חובת הדיווח המקוון תחול על העוסקים באופן הדרגתי, כמפורט בזה:

(בכל שלב מצטרפת קבוצת מדווחים נוספת):

01/01/2010-

עוסקים שמחזור עסקאותיהם השנתי בשנת 2009 גבוה מ- 4 מיליון ש"ח והם חייבים לנהל ספרי חשבונות בשיטה הכפולה על-פי הוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה;

01/01/2011-

א.     עוסקים שמחזור עסקאותיהם השנתי בשנת 2010 גבוה מ- 4 מיליון ש"ח ו/או עוסקים החייבים בניהול ספרי חשבונות בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול פנקסים;

ב.     מלכ"רים המעסיקים 300 עובדים ומעלה;

ג.      מוסדות כספיים שמחזורם השנתי בשנת 2010 גבוה מ- 4 מיליון ₪;

01/01/2012-

א.     עוסקים שמחזור עסקאותיהם השנתי בשנת 2011 גבוה מ- 2.5 מיליון ש"ח ו/או עוסקים החייבים בניהול ספרי חשבונות בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול פנקסים;

ב.     מלכ"רים אשר מחזורם השנתי לשנת 2010 גבוה מ- 20 מיליון שקלים.

01/01/2013

א.     עוסקים שמחזור עסקאותיהם השנתי בשנת 2012 גבוה מ- 2.5 מיליון ש"ח ו/או עוסקים החייבים בניהול ספרי חשבונות בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול פנקסים;

ב.     מלכ"רים אשר מחזורם השנתי לשנת 2011 גבוה מ- 20 מיליון שקלים.

ג.      מוסדות כספיים אשר מחזורם השנתי לשנת 2011 גבוה מ- 4 מיליון שקלים.

עוסקים פטורים (כגון יהלומנים ועוסקים באזור אילת) החייבים בדיווח חד שנתי יהיה פטורים מהגשת דיווח מפורט לשנים 2010-2013.

ניתן לראות הנחיות מפורטות לביצוע הדיווח המקוון באתר של רשות המסים בישראל.

 

10. הודעה על שינוי בעסק

 עליך להודיע למשרד מע"מ שבו מנוהל תיקך על כל שינוי שחל בעסק, כגון: שינוי סוג פעילות, שינוי כתובת, שינוי מס' טלפון, הפסקת פעילות עסקית )גם זמנית(, שינוי בהרכב השותפים בשותפות, וכן על כל שינוי באחד הפרטים שבטופס הרישום.

עליך להודיע בכתב על השינוי תוך 15 יום ממועד השינוי.

 

11.  הודעה על סגירת עסק

במקרה של סגירת העסק, עליך לפנות למשרד מע''מ האזורי בתוך 15 יום מהפסקת הפעילות העסקית, ולמלא טופס 18 "הודעה על סגירת עסק/הצהרה". במקרה של שותפות שנסגרה, על כל שותף למלא את טופס ההודעה על סגירת העסק. במקביל למילוי הטופס, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

·       לדווח על חשבוניות המס הריקות שנשארו ברשותך (כולל מספריהן הסידוריים).

·       לפרט את כל הציוד, הנכסים והמלאי של העסק, שטרם נמכרו ונשארו ברשותך.

·       לשלם את כל החובות, אם ישנם, ולהביא צילום של הדו''ח התקופתי האחרון.

·       לשלם מע''מ על כל מכירה של נכסי העסק, כגון: מבנה, ציוד, רכב, מלאי טובין.

·       להחזיר תעודת עוסק מורשה מקורית שברשותך.

 

12.  איזו פעילות עסקית אינה מחייבת רישום כעוסק?

אם עיקר הכנסתך ממשכורת, גמלה או קצבה, ואתה נותן שירות לעוסק, למלכ"ר או למוסד כספי, אינך חייב ברישום כעוסק. המע''מ החל על השירות שאתה נותן, מוטל על מקבל השירות (מדובר במתן שירותים, בעיקר בתחום המקצועות החופשיים). 

אם אתה שכיר המבצע עסקה אקראית (חד-פעמית) בעלת אופי מסחרי, עליך לדווח על עסקה זו באמצעות טופס דיווח – עסקת אקראי (טופס מע''מ 8356).

אם אתה משכיר נכס אחד או יותר ואין לך פעילות עסקית נוספת כעוסק, אתה רשאי להעביר את חובת תשלום המע''מ על דמי השכירות לשוכר, אם השוכר מסכים לכך. 

 

 

 

 

 

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס