0527-331155 mizrahi@tax2me.com

שינוי שיעור המע"מ ל- 18% החל מיום 02/06/2013

בהתאם לאישור וועדת הכספים של הכנסת מיום 27/05/2013 , החל מיום 02/06/2013 יעלה שיעור המע"מ ל- 18% וזאת במקום שיעור של 17% שיחול עד 01/06/2013.

החיוב ב- 18% יחול על כל עסקה כהגדרתה בחוק מס ערך מוסף התשל"ו 1975, על כן יש לקבוע את מועד החיוב במס הרלוונטי להוראות החוק ולתקנות  ולהלן הנחיות כלליות:

מתן שירותים –

במתן שירותים יחול החיוב במס במועד בו התקבלה התמורה, כלומר, על כל סכום שיתקבל לאחר 02/06/13 יחול שיעור מע"מ של 18%.

עוסקים החייבים במס עם קבלת התמורה והוציאו חשבונית מס לפני קבלת התשלום (כלומר הוציאו במקרה הנ"ל חשבונית עד ל- 01/06/13 עם 17% על אף שלא קיבלו תשלום עבור השירות), יהיה עליהם להוציא חשבונית משלימה לשם תשלום הפרשי המס ל- 18%.

שירותים לגביהם חל מועד החיוב עם מתן השירות (בסיס מצטבר)- בהתאם לסעיף 29(א1) לחוק, בשירותים הנ"ל יחול החיוב במס עם נתינת השרות:

  1. השירות ניתן בעיסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים.
  2. לא נקבע מחיר בין הצדדים לשירות.
  3. התמורה שמקבל העוסק בגין השירות שנתן, כולה או מקצתה, אינה בכסף.
  4. מדובר בשירות שניתן על ידי עוסק שמחזור העסקאות שלו עולה על 15 מליון ש"ח בשנה וחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג- 1973.
ניתן שירות כאמור בחלקים חלקים, יחול החיוב על כך חלק שניתן.
בשירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו- יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה, בעת תשלומו או על גמר מתן השירות, לפי המוקדם.
במידה ומדובר בשירות על בסיס התחשבנות חודשית, ושהחיוב אינו על בסיס מזומן, יחויבו בהתאם לשיעור המס בגין התקופה הרלוונטית כלומר בגין שירותים המתייחסים לתקופה שעד 01/06/2013  והחשבונית בגינם תצא עד 14/06/2013 יחול שיעור מע"מ של 17%. (דוגמא לשירות מסוג זה: שירותי שמירה, נקיון, תחזוקה, תקשורת, כוח אדם וכו..)

מכירת טובין-

המועד הקובע לצורך שיעור המע"מ במכירת טובין הינה במועד בו נמסר הטובין (מועד האספקה) ולכן טובין שנמסר לפני ה- 02/06/13 יחול שיעור מע"מ של 17% וטובין שנמסר לאחר ה- 02/06/13 יחול שיעור מע"מ של 18% גם אם התמורה בגינו שולמה לפני מועד זה.

במידה ומדובר בטובין שנמסר בחלקים מועד החיוב יהיה לפי כל חלק שנמסר בפני עצמו.

בהוראת השעה שהוארכה עד דצמבר 2014 ובהתאם לסעיף 29(1ב) לחוק מע"מ, יצרן שמחזור עסקו אינו עולה על 1,950,000 ₪ ובעסקו פחות מ- 6 עובדים, יחול החיוב במס עם קבלת התמורה כלומר על כל סכום שיתקבל החל מ- 02/06/13 יחול חיוב במע"מ של 18%.

מקרקעין-

במכירת מקרקעין יחול שיעור המע"מ לפי המקודם מבין אלה: מועד התשלום, מסירת החזקה או רישום המקרקעין על שם הקונה.

השכרת נכסים – חל החיוב על בסיס מזומן כלומר עם קבלת התשלום יוחל החיוב במע"מ זאת אומרת על תשלום שהתקבל לאחר 02/06/13 יחול מע"מ בשיעור של 18%.

אין לראות באמור לעיל ייעוץ ו/או חוות דעת מקצועי, האמור לעיל היינו לצורך מסירת מידע כללי בלבד ואינו מחליף את האמור בחוק. ט.ל.ח

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס