0527-331155 mizrahi@tax2me.com

מידע מקצועי

יועץ מס, יעוץ מס, הנהלת חשבונות, הנה"ח, מידע מיסים, מדרגות מס, מס הכנסה

מדרגות מס לשנת 2014

שכר חודשי שכר שנתי אחוז מס
שכר עד 5280 ₪  עד לשכר של 63,360 ₪ 11%
מ- 5281 ₪ עד 9010 ₪  מ- 63,361 ₪ עד 108,120 ₪  15%
מ- 9,011 ₪ עד 14,000 ₪  מ- 108,121 ₪ עד 168,000 ₪  22%
מ- 14,001 ₪ עד 20,000 ₪  מ- 168,001 ₪ עד 240,000 ₪  33%
מ- 20,001 ₪ עד 41,830 ₪  מ- 240,001 ₪ עד 501,960 ₪  36%
שכר מעל 41,831 ₪  שכר מעל 501,961 ₪  50%
 • החל מ- מינואר 2014 שיעור מס החברות יעמוד על 26.5% במקום 25% בשנת 2013
 • מי שסיים את לימודיו בשנים 2014 – 2015 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת בשנה לאחר השנה שסיים את התואר – ניתנת האופציה לבחור שנה אחת מבין השנתיים.

 

מדרגות מס לשנת 2013

השכר החודשי

השכר השנתי

אחוז המס

עד לשכר של 5,280 ש"ח

עד לשכר של 63,360 ש"ח

10%

5,281 ש"ח עד 9,010 ש"ח

63,361 ש"ח עד 108,120 ש"ח

14%

9,011 ש"ח עד 14,000 ש"ח

108,121 ש"ח עד 168,000 ש"ח

21%

14,001 ש"ח עד 20,000 ש"ח

168,001 ש"ח עד 240,000 ש"ח

31%

20,001 ש"ח עד 41,830 ש"ח

240,001 ש"ח עד 501,960 ש"ח

34%

שכר הגבוה מ- 41,831 ש"ח

שכר הגבוה מ-501,961 ש"ח

48% על כל שקל נוסף

 
 • סכום נקודת זיכוי – 218 ש"ח לחודש (2616 ש"ח לשנה)
 • החל מ 1 בינואר 2013 , יחיד שהכנסתו עולה על 800,000 ₪ יהיה חייב במס נוסף בשיעור של 2%
 • לפי הוראת השעה בביטוח לאומי, המס שמשלמים המעסיקים על חלק ההכנסה העולה על 60% מהשכר  הממוצע יעלה ל 6.50% (במקום 5.93%).
 • אחוזי ההפרשה לפנסיה עלו ל- 15% (5% עובד, 5% תגמולי מעביד, 5% פיצויים) .
 • אבות יקבלו 2 נקודות זיכוי עבור כל ילד עד גיל 3
 • אמהות יקבלו 2 נקוות זיכוי לכל ילד עד גיל 5 ולאחר מכן נקודה אחת עד גיל 18.
 • פטור על דירת מגורים עד 4,980 ש"ח .
 • תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור משירותים או נכסים – 4,800 ש"ח 
 • תקרת פטור מהגרלות והימורים – 60,720 ש"ח 

מחשבון שווי שימוש ברכב 

פירוט סכומים ושיעורים במע"מ

 

מדרגות מס לשנת 2012

השכר החודשי

השכר השנתי

אחוז המס

עד לשכר של 5,200 ש"ח

עד לשכר של 62,400 ש"ח

10%

5,201 ש"ח עד 8,880 ש"ח

62,401 ש"ח עד 106,560 ש"ח

14%

8,881 ש"ח עד 14,430 ש"ח

106,561 ש"ח עד 173,160 ש"ח

21%

14,431 ש"ח עד 21,780 ש"ח

173,161 ש"ח עד 261,360 ש"ח

30%

21,811 ש"ח עד 41,830 ש"ח

261,611 ש"ח עד 501,960 ש"ח

33%

שכר הגבוה מ- 41,831 ש"ח

שכר הגבוה מ-501,961 ש"ח

48% על כל שקל נוסף

 
 • שווי נקודת זיכוי – 215 ש"ח לחודש       
 • שיעור המס המירבי יעלה ל- 48% .
 • שיעור מס החברות יוגדל ויעמוד על 25%
 • העלאת מיסוי על ריבית, דיבידנדים, רווחי הון ומס שבח מ-20% ל-25% למי שאינו בעל מניות מהותי בחברה (מחזיק פחות מ-10% מהון מניות בחברה) ובהתאמה לעלות את שיעור בעל מניות מהותי (מעל 10%) מ-25% ל-30%
 • הענקת שתי נקודות זיכוי לאבות עבור כל ילד עד גיל 3 (הטבה בשוי של כ- 418 ש"ח (.
 • אישה תקבל נקודות זיכוי נוספת על כל ילד עד גיל 5.
 • תושב אילת יקבל זיכוי ממס בשיעור של 10% מהכנסתו החייבת על הכנסתו שהופקה באילת עד לתקרה של 233,400 ש"ח  
 • זיכוי בשל תרומות למוסדות ציבור מאושרים 35%  מהתרומה עם התרומה עולה על 420 ש"ח 
 • פטור על הכנסות משכר דירה למגורים – 4910 ש"ח לחודש.

 

    שווי השימוש ברכב

קבוצת מחיר

שווי שימוש לחודש

1

2,640

2

4,870

3

3,690

4

4,420

5

6,120

6

7,930

7

10,200

אופנוע L3*

880

 
 • אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס.

 

מדרגות מס לשנת 2011

השכר החודשי

השכר השנתי

אחוז המס

עד לשכר של 4,590 ש"ח

עד לשכר של 55,080 ש"ח

10%

4,591 ש"ח עד 8,160 ש"ח

54,081 ש"ח עד 97,920 ש"ח

14%

8,161 ש"ח עד 13,250 ש"ח

97,921 ש"ח עד 159,000 ש"ח

23%

13,251 ש"ח עד 20,000 ש"ח

159,001 ש"ח עד 240,000 ש"ח

30%

20,001 ש"ח עד 37,890 ש"ח

240,001 ש"ח עד 454,680 ש"ח

33%

שכר הגבוה מ- 37,890 ש"ח

שכר הגבוה מ-454,680 ש"ח

45% על כל שקל נוסף

 

מדרגות מס לשנת 2010

השכר החודשי

השכר השנתי

אחוז המס

עד לשכר של 4,770 ש"ח

עד לשכר של 57,240 ש"ח

10%

4,771 ש"ח עד 8,470 ש"ח

57,241 ש"ח עד 101,640 ש"ח

14%

8,471 ש"ח עד 12,720 ש"ח

101,641 ש"ח עד 152,640 ש"ח

23%

12,721 ש"ח עד 18,250 ש"ח

152,641 ש"ח עד 219,000 ש"ח

30%

18,251 ש"ח עד 39,340 ש"ח

219,001 ש"ח עד 472,080 ש"ח

33%

שכר הגבוה מ-39,340 ש"ח

שכר הגבוה מ-472,080 ש"ח

45% על כל שקל נוסף

 

מדרגות מס לשנת 2009

השכר החודשי

השכר השנתי

אחוז המס

עד לשכר של 4,390 ש"ח

עד לשכר של 52,680 ש"ח

10%

4,391 ש"ח עד 7,810 ש"ח

52,681 ש"ח עד 93,720 ש"ח

15%

7,811 ש"ח עד 11,720 ש"ח

93,721 ש"ח עד 140,640 ש"ח

23%

11,721 ש"ח עד 16,840 ש"ח

140,641 ש"ח עד 202,080 ש"ח

30%

16,841 ש"ח עד 36,260 ש"ח

202,081 ש"ח עד 435,120 ש"ח

34%

שכר הגבוה מ-36,261 ש"ח

שכר הגבוה מ-435,121 ש"ח

46%

 

שיעורי מס חברות

שנת מס

מס חברות

מס על דיבידנד בידי בעל מניות מהותי

המס המצרפי: שיעור מס כולל מס על הדיבידנד

2007

29%

25%

46.75%

2008

27%

25%

45.25%

2009

26%

25%

44.50%

2010

25%

25%

43.75%

2011

24%

25%

43.00%

2012

23%

25%

42.25%

2013

22%

25%

41.50%

2014

21%

25%

40.75%

2015

20%

25%

40.00%

2016

18%

25%

38.50%

 

מתי מגישים דו"ח שנתי?

עבור שנת המס שנסתיימה ביום 31 בדצמבר מועד הגשת דוח שנתי לחברה הוא עד ליום 31 במאי ולעוסק עצמאי עד ליום 30 באפריל.  לרוב, מס הכנסה מאשרים דחייה אוטומטית וצריך להתעדכן.

 

ביטוח לאומי: 

שיעור דמי הביטוח לעצמאים

 

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע במשק (שיעור מופחת)

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע במשק ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא)

דמי ביטוח לאומי

6.72%

11.23%

דמי ביטוח בריאות

3.1%

5%

סך הכל

9.82 %

16.23 %

 

שיעור דמי הביטוח לעובדים שכירים

 

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע במשק  (שיעור מופחת)

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע במשק ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא)

 

מעסיק

עובד

סך הכל

מעסיק

עובד

סך הכל

דמי ביטוח לאומי

4.14%

0.4%

4.54%

5.68%

7%

12.68%

דמי ביטוח בריאות

-

3.1%

3.1%

-

5%

5%

סך הכל

4.14 %

3.50 %

7.64 %

5.68 %

12.00 %

17.68%

 
 • השכר הממוצע במשק הינו 8,611 ש"ח החל ב- 03/2010.

סכומים ושיעורים במע"מ:

נושא

סכום בש"ח/שיעור

בתוקף מיום

סעיף בחוק/ תקנה

תאריכי עדכון

"עוסק פטור" – עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על

76,884

1.1.2012

 

1 בינואר

סעיף 1 לחוק

חובתו של חייב במס לדרוש חשבונית מהמוכר החל מסכום של

303

1.7.2012

 

1 בינואר

סעיף 47א לחוק

1 ביולי

דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסום הנמוך מהמצויין יוגש בבנק

18,400

‎1.7.2012

תקנת משנה 23(ג)

1 בינואר

 

1 ביולי

קביעת תקופת דיווח על פי

   

תקנות משנה:

 

   

20(ג)(1)

 

* דיווח דו-חודשי למחזור עד

1,500,000

1.1.2009

20(ב)

1 בינואר

* דיווח חודשי למחזור מעל

1,500,000

1.1.2009

 

1 בינואר

קנס על אחור בהגשת דו"ח (לכל שבועיים או חלק מהם)

215

1.7.2012

סעיף 94 לחוק

1 ביולי

קנס על אי ניהול ספרים (הקנס מסך כל מחיר העסקאות או מסך כל השכר והרווח לפי העניין)

1

1.7.2012

סעיף 95(א)

1 ביולי

ולא פחות

לחוק

מ- 317 ש"ח

 

משלוח דרישה ראשונה בכתב

15

26.5.2011

תקנת משנה 1 (1)

1 בינואר

משלוח דרישה נוספת בכתב

15

26.5.2011

תקנת משנה 1 (2)

1 בינואר

קנס פיגורים (לכל שבוע)

0.2

22.12.1994

סעיף 2א לחוק

—-

 

 

הפרשי ריבית (לשנה)

4

15.6.1993

סעיף 93 לחוק

—-

 

 

קנס בשל אי תשלום במועד:

 

22.2.1984

סעיף 96 לחוק

—-

1. לכל שבוע עד חצי שנה

1/4

 

2. לכל שבוע מעל חצי שנה

1/2

 

 

   

ניהול פנקס חשבונות- קופה רושמת

259

1.1.2012

תקנה 9א

 

 

להלן מרוכזים היסטורית שינויי שיעורי המע"מ מיום חקיקת חוק מע"מ:

 

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס