0527-331155 mizrahi@tax2me.com

ועדת הכספים אישרה הצעת חוק שתמשיך את הרציפות של מדרגות מס הרכישה

עדת הכספים אישרה היום את הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס' 76), התשע"ג-2013, אשר מאריכה את התקופות הקבועות למדרגות מס הרכישה לדירה יחידה ולדירה נוספת, עד לסוף שנת 2014.

בהציגו את התיקון לחוק בפניי חברי הועדה אמר מנהל רשות המסיםמשה אשרכי יש חשיבות לשמור על הרציפות בחקיקה בכדי למנוע עיכוב עסקאות במשק או הפסד הכנסות לקופת המדינה אך הודיע כי תוך פרק זמן קצר נביא חבילת צעדים מיסויים נוספת שתשלים את המהלך הנוכחי שהוועדה התבקשה להאריך. לדבריו בין היתר הצעדים המתוכננים יתייחסו למס השבח ומס הרכישה המוטלים על דירות יוקרה ועל דירות הנרכשות והנמכרות על ידי משקיעי חוץ.

מדרגות מס הרכישה נקבעו החל בפברואר 2011 כהוראת שעה בחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן – הוראת השעה), עד ליום 31.12.2013, והוארכו עקב הבחירות עד ליום 5.5.2013.

כחלק ממדיניות הממשלה להביא לצמצום נתח השוק של רוכשי דירות להשקעה, הצעת החוק מאריכה את התקופה של מדרגות מס הרכישה המוגדלות שנקבעו בהוראת השעה, לדירה נוספת, וזאת החל מיום 6.5.2013 ועד ליום 31.12.2014. לצד זאת הצעת החוק מאריכה לאותה תקופה גם את שיעורי מס הרכישה המופחתים ליחיד שרכש דירת מגורים יחידה, שנקבעו גם הם בהוראת השעה, כך שתחול רציפות במס ותינתן לציבור ודאות

 להלן מדרגות מס הרכישה שאושרו בהצעת החוק לדירה שאינה דירה יחידה-

(1) על חלק השווי שעד 1,089,350 שקלים חדשים – 5%;
(2) 
על חלק השווי העולה על 1,089,350  שקלים חדשים ועד 3,268,040 – 6%;
(3) 
על חלק השווי העולה על 3,268,040 – 7%.

 מדרגות מס הרכישה שאושרו בהצעת החוק לדירה יחידה-

(1) על חלק השווי שעד 1,470,560 שקלים חדשים –0%
(2) 
על חלק השווי העולה על 1,470,560 שקלים חדשים ועד 1,744,270 ש"ח – 3.5%
(3) 
על חלק השווי שעולה על  1,744,270 – 5%..

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס