0527-331155 mizrahi@tax2me.com

עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2013

בהתאם לחוק אחת לשנה מתעדכנים מדרגות מס הרכישה בהתאם למדד לשנה קודמת, ביום 16/01/2013 פרסם מס הכנסה הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2013.לאור פיזורה של כנסת ישראל ה- 18 ותחולתו של סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת ממשיכות לעמוד בתוקפן מספר הוראות שעה שנקבעו בחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א – 2011 שהיו אמורות לפוג ביום 31.12.12, זאת עד ליום 05/05/2013. בין הוראות השעה ממשיכות לעמדו בתוקפן מדרגות מס הרכישה אשר נקבעו בהוראת השעה.

להלן מדרגות מס הרכישה בגין רכישת דירה יחידה עד ליום 05.05.13:

 1. על חלק השווי שעד 1,470,560 ₪  – 0%;

 2. על חלק השווי העולה על 1,470,560 ₪  ועד 1,744,270 ₪  – 3.5%;

 3. על חלק השווי העולה על 1,744,270 ₪  – 5%.

להלן מדרגות מס הרכישה החלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה) עד ליום 5.5.13:
 1. על חלק השווי שעד 1,089,350 ₪  – 3.5%

 2. על חלק השווי העולה על 1,089,350 ₪  ועד 3,268,040  ₪  -6%

 3. על חלק השווי העולה על  3,268,040 ₪  – 7%.
      החל מיום 6.5.13 יעמדו מדרגות מס הרכישה על רכישת דירה יחידה:
 1. על חלק השווי שעד 1,241,110 ₪  – לא ישולם מס;

 2. על חלק השווי העולה על 1,241,110 ₪  ועד 1,744,270 ₪  – 3.5%;

 3. על חלק השווי העולה על 1,744,270 ₪  – 5%.

החל מיום 6.5.13 יעמדו מדרגות מס הרכישה בגין רכישת דירה נוספת (שאינה יחידה):
 1. על חלק השווי שעד 1,055,935  ₪  – 3.5%
 2. על חלק השווי העולה על 1,055,935 ₪  – 5%

.

  כתיבת תגובה

  הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס