0527-331155 mizrahi@tax2me.com

שינוי שיעורי מס רכישה החל מ – 01/08/2013

שיעורי המס לגבי דירה יחידה:

סכום

שיעור מס רכישה עד ליום 01/08/2013

שיעור מס רכישה לאחר 01/08/2013

עד סכום של 1,470,560 ₪

0%

0%

מ- 1,470,561 ₪ ועד 1,744,270 ₪

3.50%

3.50%

מ- 1,744,271 ₪ עד 4,500,000 ₪

5.00%

5%

מ- 4,500,001 ₪ עד 15,000,000 ₪

5.00%

8%

מעל 15,000,001 ₪

5.00%

10%

 

 

שיעורי המס לגבי רוכש דירה שנייה או תושב חוץ:

סכום

שיעור מס רכישה עד ליום 01/08/2013

שיעור מס רכישה מ- 01/08/2013 עד 31/12/2014

עד סכום של 1,089,350 ₪

5%

5%

מ- 1,089,351 עד 3,268,040

6%

6%

מ- 3,268,041 עד 4,500,000

7%

7%

מ- 4,500,001 עד 15,000,000

7%

8%

מעל 15,000,001

7%

10%

 

 

והחל מיום 1/1/2015 הסכומים והאחוזים לגבי רוכש דירה שנייה ותושב חוץ ישונו כדלקמן:

סכום

שיעור מס רכישה מיום 01/01/2015

עד לסכום של 1,055,935

3.50%

מ- 1,055,936 עד 4,500,000

5%

מ- 4,500,001 עד 15,000,000

8%

מעל 15,000,001

10%

 

 

בנוסף צומצמו פטורים במכירת דירת מגורים לתושב ישראל ולתושב חוץ.

וכן אח ואחות הוחרגו מהגדרת קרוב.

 

.

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס