0527-331155 mizrahi@tax2me.com

היערכות לתום שנת המס 2011

לקראת סוף שנת 2011 ולקראת תחילת שנת 2012 להלן תקציר הדברים להיערכות מבחינת המסים :

* שיעור המס המרבי יעלה ב1 לינואר 2012 מ- 44% ל- 48% ולכן לא כדאי לדחות הכנסות לאחר דצמבר 2010 מאחר  ואז המס יהיה גבוה יותר כמו כן כדאי לדחות הוצאות בכדי להקטין את המס ב- 2012.

* דיבידנדים- כדאי למשוך דיבידנדים לפני סוף שנת 2011 מאחר והחל מינואר 2012 שיעור המס על דיבידנד יעלה ב – 5% , כלומר מ- 20% ל- 25% ולבעל מניות מהותי מ- 25% ל- 30%.

* מוניטין- המעוניינים למכור עסק עם מוניטין רצוי למכור עד סוף דצמבר 2011 שכן שיעור המס הינו 20% ולאחר מועד זה שיעור המס יעלה ל- 25%.

* ניירות ערך- שיעור המס יעלה מ- 20% ל- 25%, ניתן לבצע "מכירה רעיונית" דרך חבר הבורסה ובכך לשלם את המס על הרווחים שנצברו לפי 20% ואו לממש הפסדים ובכך יוצרים יום רכישה חדש וכן עלות חדשה ולאחר מכן במכירה בפועל רק הרווח שנצבר מהמכירה הרעיונית ועד המכירה בפועל ימוסה לפי 25%. (להלן קישור לחוזר רשות המיסים בדבר מכירה רעיונית: http://ozar.mof.gov.il/taxes/docs/odaa071211.pdf).
האפשרות לקיזוז רווחים משוק ההון כנגד דיבידנד לבעל מניות מהותי תתבטל מ- 01/01/2012 ולכן כדאי לנצל זאת עד סוף השנה .


כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס