0527-331155 mizrahi@tax2me.com

תזכורת מס – ינואר 2013

שכר דירה- הכנסה משכר דירה הגבוהים מתקרת הפטור (4910 ש"ח נכון לשנת 2012), ניתן לשלם באמצעות מסלול של 10% על כל ההכנסה משכירות ללא תקרה , זאת עפ"י סעיף 122 לפקודת מס הכנסה, התנאי בסעיף זה שהמס ישולם תוך 30 יום מתום השנה

כלומר מי שבוחר לשלם לפי מסלול זה צריך לשלם את המס עד 30/01/2013.


תשלום שומה- ניתן לשלם את המס החייב בגין שנת 2012 עד ליום 31/01/2013 וזאת ללא תוספת של ריבית והפרשי הצמדה. זאת לפי סעיף 187(א)(א)(1) לפקודת מס הכנסה.


הכנסות מניירות ערך- נישום שחייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה ויש לו הכנסות מניירות ערך שלא נוכה בגינן מס, צריך להגיש דיווח על רווח הון חצי שנתי וישלם את המס עד 31/01/2013, זאת עפ"י סעיף 91(ד)(2ג)(ב) לפקודת מס הכנסה.


עוסק פטור- עוסק שמוגדר במע"מ כעוסק פטור, חייב לדווח למע"מ על מחזור הכנסותיו למע"מ עד ליום 31/03/2013. זאת עפ"י תקנה 15 לחוק מע"מ..

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס