0527-331155 mizrahi@tax2me.com

רשות המיסים ממליצה: להטיל מס מלא על שכירים שהתאגדו כ"חברות ארנק"

רשות המסים הקימה צוות "חברות ארנק" במסגרתן שכירים בעלי שכר גבוה מתאגדים כחברה ומקבלים "שכר ייעוץ" במקום שכר חודשי, כדי להוריד את נטל המס .

הצוות ממליץ להטיל מס מידי על רווחים בלתי מחולקים ב"חברות הארנק" ולשם כך גיבש מספר המלצות שמטרתן לצמצם  את התמריץ המיסוי הקיים בהתאגדות ובפעילות באמצעות חברות, המנוצל במקרים מסוימים לרעה.

המודל המשולב עליו ממליץ הצוות מבחין בין מספר קטגוריות, וקובע את אופן המיסוי לכל קטגוריה בנפרד: חברת שכירים; חברת חיץ; חברה צוברת; ומשיכות בעלים:

  1. קטגוריה ראשונה, מתייחסת ליחידים הנותנים בפועל שירותים של נושאי משרה באמצעות חברת מעטים בבעלותם ו/או יחידים שמתקיימים לגביהם, בפן המהותי, יחסי עובד- מעביד מול חברת המטרה אך בפועל מקבלים את שכרם באמצעות חברת מעטים בבעלותם. יחידים אלו יחויבו במס מלא כאילו הפיקו את הכנסתם במישרין ולא באמצעות חברה בע"מ
  2. קטגוריה שנייה, מתייחסת לחברות מעטים שעיקר הכנסתן הינה הכנסה פאסיבית (דיבידנדים, דמי שכירות ריבית ועוד) . במקרה זה, יראו 50% מהכנסתן החייבת כאילו חולקה לבעלי מניותיה היחידים מידי שנה כדיבידנד. 
  3. קטגוריה שלישית, מתייחסת לכלל החברות שאינן כלולות בקטגוריות הקודמות,  שלהן רווחיות גבוהה ואשר אינן מחלקות רווחים לבעלי מניותיהן. במקרה זה, חברות אלו תחויבנה במס בשיעור של 1% לשנה מהרווחים הבלתי מחולקים שצברו מעל לתקרה מסוימת עד למועד חלוקת הרווחים לבעלי המניות כדיבידנדים.

בנוסף וכצעדים משלימים לקטגוריות השונות, המליץ הצוות כי משיכות של כספים על ידי יחידים בעלי מניות מהחברות שלהן שלא יוחזרו לחברה תוך 3 חודשים, יחשבו כדיבידנד או משכורת, לפי העניין, בידי אותם יחידים.  כמו כן, המליץ הצוות לתקן את הוראות סעיף 77 לפקודת מס הכנסה כך שיתאפשר לפקיד השומה ביתר קלות, ביחס למצב הקבוע בחוק כיום, לקבוע כי יראו רווחים מסוימים כמחולקים כדיבידנד לצורכי מס

להלן ההצעה לתיקון החקיקה שפורסם

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס