0527-331155 mizrahi@tax2me.com

מס הכנסה שלילי

מהו מס הכנסה שלילי? מס הכנסה שלילי הינו זיכוי ממס, עבור משפחות עובדות ומועטות הכנסה, זיכוי מס הכנסה שלילי נועד כדי לייצר עליה משמעותית בתעסוקה וירידה בקבלת קצבה בקרב מובטלים, משפחות חד הוריות במטרה למנוע עוני.

זהו מס שהממשלה משלמת למועסקים אשר שכרם מתחת לשכר המינימום שנקבע ע"י הממשלה, כך שלאחר השלמת הממשלה השכר יגיע לסכום של שכר מינימום והמעסיקים לא יצטרכו לשאת בעלויות האלו. מכאן כי הנטל ייפול על הממשלה וימנע ממעסיקים רבים לפטר עובדים עקב עליות שכר גבוהות. החיסרון הוא שהמס שהמדינה תשלם כהשלמה לעובדים עשוי להכביד על הפעילות הכלכלית. 

מס הכנסה שלילי הופעל בישראל לראשונה באופן ניסיוני בשנת 2008 על בסיס ההכנסות מעבודה משנת 2007.

נבחנה ההשפעה של מס הכנסה שלילי לאחר הפעלתה בישראל ונמצא בין היתר כי שיעור המימוש עומד בממוצע על כ- 45% וכי הוא עולה ככל שגדל היקף ההטבה, עוד מלמדים הממצאים שמס הכנסה שלילי סייע לחלץ מעוני כ- 4.5% ממקבלי המענק, וכן צמצם את עומק העוני.

לנוחיותכם להלן טבלת הכנסה וגובה המענק המתקבל. (הטבלה מתוך פרסום רשות המסים בחוברת וכפוף לאמור בה(.

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס