0527-331155 mizrahi@tax2me.com

מדריך הקלות לשכירים

מס הכנסה פרסם מדריך חשוב לכל שכיר, במדריך מפורטות כל ההקלות הניתנים לשכירים כולל:
 

 עבודה בחלק מהשנה
 תיאום של ניכויי מס משכר
 עובד/ת  שבן/ת הזוג אינו עובד
 אשה עובדת
 משפחה חד-הורית
 תושבים ביישובי ספר או באזורי פיתוח
 חיילים משוחררים
 עולה חדש ותושב חוזר ותיק
 פטור ממס לעיוור ולנכה
 זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד
 זיכוי בגין ילד נטול יכולת
 ניכוי או זיכוי עבור תשלומים לקופות גמל
 פיצויי פרישה
 תרומות
 בקשה להחזר מס
 
 
 
 
.

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס