0527-331155 mizrahi@tax2me.com

תזכורות מס – ינואר 2014

להלן רשימת תזכורת שיש לבצע עד סוף חודש ינואר 2014:

שכר דירה- הכנסה משכר דירה הגבוהים מתקרת הפטור (4980 ש"ח נכון לשנת 2013), ניתן לשלם באמצעות מסלול של 10% על כל ההכנסה משכירות ללא תקרה , זאת עפ"י סעיף 122 לפקודת מס הכנסה, התנאי בסעיף זה שהמס ישולם תוך 30 יום מתום השנה

כלומר מי שבוחר לשלם לפי מסלול זה צריך לשלם את המס עד 30/01/2014.

תשלום שומה- ניתן לשלם את המס החייב בגין שנת 2013 עד ליום 31/01/2014 וזאת ללא תוספת של ריבית והפרשי הצמדה. זאת לפי סעיף187(א)(א)(1) לפקודת מס הכנסה.

הכנסות מניירות ערך- נישום שחייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה ויש לו הכנסות מניירות ערך שלא נוכה בגינן מס, צריך להגיש דיווח על רווח הון חצי שנתי (בגין התקופה 01/07/2013 עד 31/12/2013) וישלם את המס עד ליום 31/01/2014, זאת עפ"י סעיף 91(ד)(2ג)(ב) לפקודת מס הכנסה.

עוסק פטור- עוסק שמוגדר במע"מ כעוסק פטור, חייב לדווח למע"מ על מחזור הכנסותיו למע"מ עד ליום 31/03/2014. זאת עפ"י תקנה 15 לחוק מע"מ.

הכרה בהוצאות סוציאליות לעובדים - ניתן להפקיד לקופ"ג עובר העובדים בגין חודש דצמבר 13 עד ליום 31/01/2014 זאת לפי סעיף 18(א) לפקודה.

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס