0527-331155 mizrahi@tax2me.com

בעקבות התמשכות מבצע "עמוד ענן": הקלות לתושבי הדרום ולחיילי המילואים

בעקבות המשך מבצע "עמוד ענן" מנהל רשות המיסים מר דורון ארבלי הורה על מספר הקלות כמפורט להלן:


     -   הוחלט על מתן ארכה נוספת למועדי הדיווח והתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וכן ניכויי מס הכנסה, למי שמתגורר באזור של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, עד ל- 27 בנובמבר 2012.

    
    -  דחיית המועד להגשת דוחות שנתיים במס הכנסה מ- 30 בנובמבר 2012 ל- 31 בדצמבר 2012 לכלל הנישומים והמייצגים בכל הארץ. (הקלה זו חלה לגבי מייצגים אשר נקבע להם ה- 30 בנובמבר 2012 כמועד הגשת דוחות)

    
    –   מנהל הרשות הנחה את מנהלי משרדי השומה ותחנות מע"מ, להפעיל שיקול דעת רחב, תוך גילוי הבנה ורגישות בכל הנוגע לטיפול בבקשות לביטול קנסות, הפרשי הצמדה וריבית של עוסקים/נישומים אשר גויסו בצו 8 או שמיצגיהם גויסו במסגרת מבצע "עמוד ענן" ועקב כך נבצר מהם לדווח ולשלם את הדוחות התקופתיים במועד.


כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס