0527-331155 mizrahi@tax2me.com

עדכון הסכום להחזר מע"מ

רשות המסים הודיע כי יחול שינוי בתקנה 23(ג) לתקנות מס ערך מוסף, הסכום להחזר מע"מ שניתן להגיש דרך הדואר/ הבנק יעמוד על סך של  18,400 ש"ח החל מיום 01/07/2012 וזאת במקום סך של 18,173 ש"ח שהיה עד כה.

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס