0527-331155 mizrahi@tax2me.com

תקנות המאריכות את הוראות השעה שעניינן תשלום מע"מ על בסיס מזומן ודיווח ותשלום אחת לחודשיים

פורסמו ברשומות תקנות מע"מ עליהן חתם שר האוצר, יאיר לפיד, המאריכות את תוקפן של הוראות השעה שעניינן תשלום מע"מ על בסיס מזומן וכן דיווח ותשלום למע"מ אחת לחודשיים. מדובר בתקנות שנועדו להקל על תזרים המזומנים של העוסקים הקטנים במשק.
 
הוראת החוק לפיה יצרנים קטנים אשר מחזור עסקאותיהם אינו עולה על, 1,950,000 ₪, יחויבו במס על עסקאותיהם עם קבלת התמורה, הוארכה עד 31.12.14.
משמעות הוראה זו היא כי עוסקים אלו ידווחו על עסקאותיהם ויחויבו במע"מ רק במועד בו קיבלו את התשלומים עבור מוצרים אשר מכרו ולא במועד בו מסרו את המוצר. לצעד זה יש חשיבות יתרה, ככל שיוצרו פערי זמן גדולים בין אספקת המוצר לבין התשלום בעדו על ידי הלקוח.
 
כמו כן הוארכה עד 31.12.14 הוראת השעה לגבי בתי עסק שישלמו מע"מ אחת לחודשיים, ולא מדי חודש. ההטבה חלה על עוסקים שמחזורם עד 1.5 מיליון ₪. גם בצעד זה יש כדי להקל על תזרים המזומנים של העסקים, היות והעסק יעביר את תשלומי המע"מ כעבור 30 ימים נוספים.  
 
 
 
 
 
 
.

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס