0527-331155 mizrahi@tax2me.com

רווח הון – תיקון 187 לפקודה

בהתאם לסעיף 88 לפקודה- החישוב הלינארי של רווח ההון, יעשה מעתה ב3 תקופות

  • ממועד הרכישה עד המועד הקובע 1.1.2003 .
  • מהמועד הקובע ועד למועד השינוי  1.1.2012
  • ממועד השינוי ועד מועד המכירה.

עפ"י סעיף 91(ב1)(1) לפקודה להלן שיעורי המס שיחולו על רווח הון עפ"י התקופה הרלוונטית:

  • על רווח ההון הריאלי עד המועד הקובע שיעור מס שולי (עפ"י סעיף121   לפקודה).
  • על רווח ההון הריאלי לאחר המועד הקובע ועד למועד השינוי שיעור מס שלא יעלה על 20% ובמכירת ני"ע על ידי בעל מניות מהותי בשיעור שלא יעלה על25%
  • על רווח ההון הריאלי לאחר מועד השינוי- שיעור מס שלא יעלה על25%  ובמכירת ני"ע על ידי בעל מניות מהותי בשיעור שלא יעלה על30%

 

נשמח לעמוד לרשותכם בדבר הספרים והבהרות נוספות.

 

 

 
 
.

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס