0527-331155 mizrahi@tax2me.com

שינויים במערך הניכויים לשנת 2012

מדרגות מס לשנת 2012
השכר החודשי

השכר השנתי

אחוז המס

עד לשכר של 5,200 ש"ח

עד לשכר של 62,400 ש"ח

10%

5,201 ש"ח עד 8,880 ש"ח

62,401 ש"ח עד 106,560 ש"ח

14%

8,881 ש"ח עד 14,430 ש"ח

106,561 ש"ח עד 173,160 ש"ח

21%

14,431 ש"ח עד 21,780 ש"ח

173,161 ש"ח עד 261,360 ש"ח

30%

21,811 ש"ח עד 41,830 ש"ח

261,611 ש"ח עד 501,960 ש"ח

33%

שכר הגבוה מ- 41,831 ש"ח

שכר הגבוה מ-501,961 ש"ח

48% על כל שקל נוסף

        ·          שווי נקודת זיכוי – 215 ש"ח לחודש       
      ·    שיעור המס המירבי יעלה ל- 48% .
      ·        שיעור מס החברות יוגדל ויעמוד על 25%

      ·         העלאת מיסוי על ריבית, דיבידנדים, רווחי הון ומס שבח מ-20% ל-25% למי שאינו בעל מניות מהותי בחברה (מחזיק פחות מ-10% מהון מניות בחברה) ובהתאמה לעלות את שיעור בעל מניות מהותי (מעל 10%) מ-25% ל-30%

      ·         הענקת שתי נקודות זיכוי לאבות עבור כל ילד עד גיל 3 (הטבה בשוי של כ- 418 ש"ח (.
·         אישה תקבל נקודות זיכוי נוספת על כל ילד עד גיל 5.
·    תושב אילת יקבל זיכוי ממס בשיעור של 10% מהכנסתו החייבת על הכנסתו שהופקה באילת עד לתקרה של 233,400 ש"ח  
·    זיכוי בשל תרומות למוסדות ציבור מאושרים 35%  מהתרומה עם התרומה עולה על 420 ש"ח 
·    פטור על הכנסות משכר דירה למגורים – 4910 ש"ח לחודש.


      שווי השימוש ברכב
קבוצת מחיר

שווי שימוש לחודש

1

2,640

2

4,870

3

3,690

4

4,420

5

6,120

6

7,930

7

10,200

אופנוע L3*

880

      *     אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס.

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס