0527-331155 mizrahi@tax2me.com

שינויים במערך הניכויים לשנת 2013

מס הכנסה פרסם חוזר ובו הסכומים העדכניים לשנת 2013.
בחוזר מפורטים :
* מדרגות המס.
* סכומים מתואים לניכוי.
* הנחות מהמס ופטורים.
* ניכויים
* סכומי הפקדה לקופות גמל
* שווי שימוש ברכב
* קנסות 

ועוד…
 
 
 
 
 
 
.

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס