0527-331155 mizrahi@tax2me.com

דו"ח טרכטנברג אושר בממשלה

בדו"ח נקבעו העלאות מיסים על חברות ועשירים וכן הטבות מס לכלל האכלוסיה ולהלן תקציר הדברים:
יועלו המסים לעשירים ולחברות:

מס החברות יעלה בשנת 2012 ל- 25%

שיעור המס המירבי יעלה ל- 48% .

תתווסף מדרגת מס נוספת של עוד 2% למשתכרים מעל מליון שקל בשנה כלומר למי שמקבל מעל 83,000 ש"ח בחודש יחוייב ב- 50% מס.

העלאת מיסוי על ריבית, דיבידנדים, רווחי הון ומס שבח מ-20% ל-25% למי שאינו בעל מניות מהותי בחברה (מחזיק פחות מ-10% מהון מניות בחברה) ובהתאמה לעלות את שיעור בעל מניות מהותי (מעל 10%) מ-25% ל-30%

העלאת חלק המעביד בתשלומי הביטוח הלאומי על חלק השכר הגבוה מ-60% מהשכר הממוצע מ-5.9% ל-7.5% במהלך מדורג של 3 שנים. כמו כן ממליצה הוועדה על ביטול הוראת השעה להעלאת תקרת ההפרשות לביטוח לאומי ל-5 פעמים השכר הממוצע.

מצד שני ניתנו הטבות מס כמפורט להלן:  

הענקת שתי נקודות זיכוי לאבות עבור כל ילד עד גיל 3 (הטבה בשוי של כ- 418 ש"ח ).

החל מ-2013 יבוטלו מסי הקנייה על טלפונים סלולריים ועל מוצרי אלקטרוניקה בידורית דוגמת טלוויזיות.

ביטול ההעלאה המתוכננת של הבלו על הבנזין ב-40 אגורות וביטול ההעלאה המתוכננת בשיעור של 20 אגורות על המס על הסולר .

המלצות נוספות של הוועדה:

-  אי הורדת שיעור המע"מ והשארתו על 16%.

אי הטלת מס רכוש על קרקע.

אי החלת מס ירושה או עיזבון 

 ההטבות ייכנסו לתוקף ב-1.1.2012 אחרי אישור בכנסת.כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס