0527-331155 mizrahi@tax2me.com

הטבות במס להורים עם ילדים קטנים

החל מ- 1.1.12 , ניתנו נקודות זיכוי במס הכנסה להורים עובדים שיש להם ילדים קטנים (עד גיל 5) כלומר הפחתת המס החייב (סכום נקודות זיכוי החל מינואר 2012 הינו 215 ש"ח ) .
ההטבה באה על מנת לעזור להורים לילדים קטנים ולהקל עליהם בהוצאות הגדולות בגיל זה
החל מינואר 2012 גם האבות יזכו לנקודת זיכוי בגין ילדיהם וזאת עד גיל 3 ויינתן לפי הפירוט הבא

·         נקודת זיכוי אחת בגין ילד בשנת לידתו ובשנה שבה מלאו לו 3 שנים.
·         2 נקודות זיכוי בשנה לאחר שנת לידתו וכן בשנה שלאחריה.

כמו כן יינתן לאמהות החל מינואר 2012 נקודת זיכוי נוספת מעבר לנקודת זיכוי שניתנה עד היום בגין כל ילד משנת המס שלאחר לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו 5 שנים.

להלן קישור לפרסום מס הכנסה בגין הטבת במס להורים עם ילדים קטנים:  http://ozar.mof.gov.il/taxes/AlonMishpacha.htm

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס