0527-331155 mizrahi@tax2me.com

תיקון – נקודת זיכוי בגין תואר אקדמי

מסגרת תיקון 189 לפקודת מס הכנסה תוקן סעיף 40 ג' שבו מוענקת נקודת זיכוי למי שסיים תואר אקדמי, נוספה האפשרות למי שבתחום עיסוקו  נדרשת התמחות לבקש את נקודות הזיכוי, החל משנת המס שלאחר השנה שבה סיימו את ההתמחות, במקום החל משנת המס שלאחר סיום הלימודים.
להלן התיקון:

"על אף האמור בסעיף קטן (ג), יחיד שזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון או שני בתחום עיסוק שנדרשת בו התמחות והשלמתו היא תנאי להתמחות, זכאי לבחור אם נקודות זיכוי כאמור בסעיף קטן (א) יובאו בחשבון החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי האמור או החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה סיים את התמחותו, ובלבד שתקופת ההתמחות תחל לא יאוחר משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי האמור "

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס