0527-331155 mizrahi@tax2me.com

ניכוי נוסף בשיעור 2% למקבלי שכר גבוה

בהתאם לחוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס תוקנה פקודת מס הכנסה (תיקון 195) כלהלן:

נוסף לפקודה סעיף 121ב' הקובע כי יחיד שהכנסתו בשנת המס עולה על 811,560 ₪ בשנת 2013, יהיה חייב במס נוסף על חלק מהכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 2%.

כמו כן תוקן גם תקנות מס הכנסה (ניכויי ממשכרות ושכר עבודה), התשנ"ג- 1993, כך שהתאים את הניכוי הנוסף בגין משכרות כבר מהמשכורת לחודש ינואר 2013.

משמעות הדבר היא שמשלם משכורת העולה על 67,630 ₪ לחודש ינכה בנוסף לשיעור המס עפ"י סעיף 121 לפקודה, גם את המס הנוסף עפ"י סעיף 122ב לפקודה בשיעור של 2%.


.

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס