0527-331155 mizrahi@tax2me.com

הגדלת שיעורי ההפקדות לפנסיה

שיעור ההפרשות לפנסיה חובה עולים לעובדים ולמעסיקים והחל מינואר 2012 ויעמדו על 12.5%.
להלן לנוחיותכם טבלת ההפקדות לפי צו ההרחבה שפרסם משרד התמ"ת :
החל מחודש

הפרשות 
מעביד

הפרשות 
עובד

הפרשות
המעביד לפיצויים

סה"כ

1/2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1/2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1/2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1/2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1/2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1/2013

5%

5%

5%

15%

1/2014
6%
5.5%
6%
17.5%

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס