0527-331155 mizrahi@tax2me.com

שינוי שיעור המע"מ ל- 17% החל מיום 01/09/2012

בהתאם לאישור הממשלה, החל מיום 01/09/2012 יעלה שיעור המע"מ ל- 17% וזאת במקום שיעור של 16% שיחול עד 31/08/2012.

החיוב ב- 17% יחול על כל עסקה כהגדרתה בחוק מס ערך מוסף התשל"ו 1975, על כן יש לקבוע את מועד החיוב במס הרלוונטי להוראות החוק ולתקנות  ולהלן הנחיות כלליות:

מתן שירותים –

במתן שירותים יחול החיוב במס במועד בו התקבלה התמורה, כלומר, על כל סכום שיתקבל לאחר 01/09/2012 יחול שיעור מע"מ של 17%.

יודגש כי אם מדובר על עוסק שמחזור עסקאותיו גבוה מ- 15 מליון ₪ בשנה וחלה עליו חובה לניהול ספרי חשבונות לפי תוספת י"א להוראות מס הכנסה יחול החיוב במס עם נתינת השירות.

במידה ומדובר בשירות על בסיס התחשבנות חודשית, ושהחיוב אינו על בסיס מזומן, יחויבו בהתאם לשיעור המס בגין התקופה הרלוונטית כלומר בגין שירותים המתייחסים לתקופה שעד 31/08/2012  והחשבונית בגינם תצא עד 14/09/2012 יחול שיעור מע"מ של 16%.

מכירת טובין-

המועד הקובע לצורך שיעור המע"מ במכירת טובין הינה במועד בו נמסר הטובין (מועד האספקה) ולכן טובין שנמסר לפני ה- 01/09/2012 יחול שיעור מע"מ של 16% וטובין שנמסר לאחר ה- 01/09/2012 יחול שיעור מע"מ של 17% גם אם התמורה בגינו שולמה לפני מועד זה.

במידה ומדובר בטובין שנמסר בחלקים מועד החיוב יהיה לפי כל חלק שנמסר בפני עצמו.

בהוראת השעה שיצאה עד ליום 01/04/2013 ובהתאם לסעיף 29(1ב) לחוק מע"מ, יצרן שמחזור עסקו אינו עולה על 1,950,000 ₪ ובעסקו פחות מ- 6 עובדים, יחול החיוב במס עם קבלת התמורה כלומר על כל סכום שיתקבל החל מ- 01/09/2012 יחול חיוב במע"מ של 17%.
מקרקעין-

במכירת מקרקעין יחול שיעור המע"מ לפי המקודם מבין אלה: מועד התשלום, מסירת החזקה או רישום המקרקעין על שם הקונה.

השכרת נכסים – חל החיוב על בסיס מזומן כלומר עם קבלת התשלום יוחל החיוב במע"מ זאת אומרת על תשלום שהתקבל לאחר 01/09/2012 יחול מע"מ בשיעור של 17%.
אין לראות באמור לעיל ייעוץ ו/או חוות דעת מקצועי, האמור לעיל היינו לצורך מסירת מידע כללי בלבד ואינו מחליף את האמור בחוק. ט.ל.ח
כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס