0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

ניכוי נוסף בשיעור 2% למקבלי שכר גבוה

בהתאם לחוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס תוקנה פקודת מס הכנסה (תיקון 195) כלהלן: נוסף לפקודה סעיף 121ב' הקובע כי יחיד שהכנסתו בשנת המס עולה על 811,560 ₪ בשנת 2013, יהיה חייב במס נוסף על חלק מהכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 2%. כמו כן תוקן גם תקנות…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס