0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

עדכון הסכום להחזר מע"מ

רשות המיסים עדכנה החל מיום 01/07/2013 את תקנה 23(ג) לחוק מס ערך מוסף, לפיו דוחות עם החזר מס תשומות עד לסכום של 18,566ש"ח ניתן לדווח בדואר/בבנקים/באינטרט, זאת במקום סכום של 18,435 ש"ח שהיה עד 30/06/2013. עוסק החייב בדיווח מקוון למע"מ (קובץ PCN874) יהיה חייב בהגשת דוח מקוון בכל סכום.  …

slide

הודעה בדבר דחיית מועד דיווח באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים בישראל

רשות המסים מודיעה כי עקב תקלה טכנית באתר, מועד הגשת דיווחים באמצעות אתר האינטרנט של הרשות נדחה עד ליום 23.01.12 (במקום 19.01.12). הדיווח נדחה לגבי חודש זה בלבד ולגבי הדיווחים הבאים: דו"ח תקופתי למע"מ מקדמות מס הכנסה דיווח ניכויים להלן קישור להודעת רשות המיסים

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס