0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

רשות המיסים ממליצה: להטיל מס מלא על שכירים שהתאגדו כ"חברות ארנק"

רשות המסים הקימה צוות "חברות ארנק" במסגרתן שכירים בעלי שכר גבוה מתאגדים כחברה ומקבלים "שכר ייעוץ" במקום שכר חודשי, כדי להוריד את נטל המס . הצוות ממליץ להטיל מס מידי על רווחים בלתי מחולקים ב"חברות הארנק" ולשם כך גיבש מספר המלצות שמטרתן לצמצם  את התמריץ המיסוי הקיים בהתאגדות ובפעילות באמצעות חברות, המנוצל…

slide

פטור מניכוי במקור בגין תשלומי דיבידנד מחברה ליחיד

ליחיד שיש הפסדים שוטפים משוק ההון הוא יכול בדו"ח השנתי לקזז את הפסדים מרווח מדיבידנד שקיבל מחברה וזאת על פי סעיף 92(א)(4)(ב).בעקבות פניות רבות למס הכנסה אושר בחוזר שהוציאו במס הכנסה הוסכם כי יחיד המקבל דיבידנד מחברה ויש לו הפסדים משוק ההון בשנת 2011 יפנה לפקיד השומה, ופקיד השומה רשאי…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס