0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

שינוי שיעורי מס רכישה החל מ – 01/08/2013

שיעורי המס לגבי דירה יחידה: סכום שיעור מס רכישה עד ליום 01/08/2013 שיעור מס רכישה לאחר 01/08/2013 עד סכום של 1,470,560 ₪ 0% 0% מ- 1,470,561 ₪ ועד 1,744,270 ₪ 3.50% 3.50% מ- 1,744,271 ₪ עד 4,500,000 ₪ 5.00% 5% מ- 4,500,001 ₪ עד 15,000,000 ₪ 5.00% 8% מעל 15,000,001…

slide

ועדת הכספים אישרה הצעת חוק שתמשיך את הרציפות של מדרגות מס הרכישה

עדת הכספים אישרה היום את הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס' 76), התשע"ג-2013, אשר מאריכה את התקופות הקבועות למדרגות מס הרכישה לדירה יחידה ולדירה נוספת, עד לסוף שנת 2014. בהציגו את התיקון לחוק בפניי חברי הועדה אמר מנהל רשות המסים, משה אשר,  כי יש חשיבות לשמור על הרציפות בחקיקה בכדי…

slide

עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2013

בהתאם לחוק אחת לשנה מתעדכנים מדרגות מס הרכישה בהתאם למדד לשנה קודמת, ביום 16/01/2013 פרסם מס הכנסה הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2013. לאור פיזורה של כנסת ישראל ה- 18 ותחולתו של סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת ממשיכות לעמוד בתוקפן מספר הוראות שעה שנקבעו בחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של…

slide

עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2012

ביום 16.1.2012 עודכנו מדרגות מס הרכישה. להלן מוצגים מדרגות המס המעודכנות עד ליום – 31/12/2012: מדרגות מס הרכישה לרוכש דירה יחידה: עד לסכום של 1,421,760 ₪ – ללא מס. החל מסכום של 1,421,760 ₪ ועד לסך של 1,686,395 ₪ – 3.5%. מעל סך של 1,686,395 ₪ – 5%. מדרגות מס רכישה…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס