0527-331155 mizrahi@tax2me.com
עוסק פטור או עוסק מורשה

כמה מס משלמים על הכנסות מהשכרת דירה ?

המידע המובא במדריך זה נועד להציג בפניכם את החלופות הקיימות בחוק לתשלום ולקבלת הקלות במס ליחידים על הכנסותיהם מהשכרת דירה למגורים בישראל.  להלן מסלולי המיסוי לתשלום ולהקלות במס: 1. פטור ממס (מלא או חלקי) 2. חיוב במס מופחת בשיעור של 10% 3. חיוב במס לפי מדרגות המס בכפוף לתנאים להלן,…

blog misim

הרפורמה במיסוי דירת מגורים החל מינואר 2014

ביום 29/07/2013 פורסם ברשומות החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013-2014 ), התשע"ג-2013. בחוק זה, תוקן חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 76), בנושאים שונים, כאשר אחד התיקונים משמעותיים ביותר עסק בשינוי הסדר המיסוי במכירת דירת מגורים מזכה (דירה המשמשת בעיקרה למגורים – הגדרה בסעיף 49(א)…

slide

שינוי שיעורי מס רכישה החל מ – 01/08/2013

שיעורי המס לגבי דירה יחידה: סכום שיעור מס רכישה עד ליום 01/08/2013 שיעור מס רכישה לאחר 01/08/2013 עד סכום של 1,470,560 ₪ 0% 0% מ- 1,470,561 ₪ ועד 1,744,270 ₪ 3.50% 3.50% מ- 1,744,271 ₪ עד 4,500,000 ₪ 5.00% 5% מ- 4,500,001 ₪ עד 15,000,000 ₪ 5.00% 8% מעל 15,000,001…

slide

ועדת הכספים אישרה הצעת חוק שתמשיך את הרציפות של מדרגות מס הרכישה

עדת הכספים אישרה היום את הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס' 76), התשע"ג-2013, אשר מאריכה את התקופות הקבועות למדרגות מס הרכישה לדירה יחידה ולדירה נוספת, עד לסוף שנת 2014. בהציגו את התיקון לחוק בפניי חברי הועדה אמר מנהל רשות המסים, משה אשר,  כי יש חשיבות לשמור על הרציפות בחקיקה בכדי…

slide

עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2013

בהתאם לחוק אחת לשנה מתעדכנים מדרגות מס הרכישה בהתאם למדד לשנה קודמת, ביום 16/01/2013 פרסם מס הכנסה הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2013. לאור פיזורה של כנסת ישראל ה- 18 ותחולתו של סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת ממשיכות לעמוד בתוקפן מספר הוראות שעה שנקבעו בחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של…

slide

המדריך למוֹכר/רוכש זכות במקרקעין

רשות המיסים פירסמה את המדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין לשנת 2012  המדריך כולל תמצית של הוראות חוק מיסוי מקרקעין תקנות מס רכישה וחישוב מס שבח להלן קישור למדריך:  http://ozar.mof.gov.il/taxes/docs/KnowRightsLand2012.pdf

slide

עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2012

ביום 16.1.2012 עודכנו מדרגות מס הרכישה. להלן מוצגים מדרגות המס המעודכנות עד ליום – 31/12/2012: מדרגות מס הרכישה לרוכש דירה יחידה: עד לסכום של 1,421,760 ₪ – ללא מס. החל מסכום של 1,421,760 ₪ ועד לסך של 1,686,395 ₪ – 3.5%. מעל סך של 1,686,395 ₪ – 5%. מדרגות מס רכישה…

slide

לקנות דירה ולהישאר בחיים עם ייעוץ מס נכון

בישראל מקובל שזוגות צעירים קונים דירה, שלמימון הרכישה ברוב המקרים לוקחים משכנתא מהבנק ( כמובן הדבר לא תקף לכאלו בעלי גב כלכלי). קניית הדירה נחשבת לאחד הצעדים היותר חשובים והכרחיים בצעדיו הראשונים של הזוג הצעיר. מלבד היותו צעד זה חשוב הוא גם צעד יקר מאוד שיכול ללוות את הזוג הצעיר…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס