0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

פטור מניכוי במקור בגין תשלומי דיבידנד מחברה ליחיד

ליחיד שיש הפסדים שוטפים משוק ההון הוא יכול בדו"ח השנתי לקזז את הפסדים מרווח מדיבידנד שקיבל מחברה וזאת על פי סעיף 92(א)(4)(ב).בעקבות פניות רבות למס הכנסה אושר בחוזר שהוציאו במס הכנסה הוסכם כי יחיד המקבל דיבידנד מחברה ויש לו הפסדים משוק ההון בשנת 2011 יפנה לפקיד השומה, ופקיד השומה רשאי…

slide

היערכות לתום שנת המס 2011

לקראת סוף שנת 2011 ולקראת תחילת שנת 2012 להלן תקציר הדברים להיערכות מבחינת המסים : * שיעור המס המרבי יעלה ב1 לינואר 2012 מ- 44% ל- 48% ולכן לא כדאי לדחות הכנסות לאחר דצמבר 2010 מאחר  ואז המס יהיה גבוה יותר כמו כן כדאי לדחות הוצאות בכדי להקטין את המס…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס