0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

רווח הון – תיקון 187 לפקודה

בהתאם לסעיף 88 לפקודה- החישוב הלינארי של רווח ההון, יעשה מעתה ב3 תקופות – ממועד הרכישה עד המועד הקובע 1.1.2003 . מהמועד הקובע ועד למועד השינוי  1.1.2012 ממועד השינוי ועד מועד המכירה. עפ"י סעיף 91(ב1)(1) לפקודה להלן שיעורי המס שיחולו על רווח הון עפ"י התקופה הרלוונטית: על רווח ההון הריאלי…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס