0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

רווח הון – תיקון 187 לפקודה

בהתאם לסעיף 88 לפקודה- החישוב הלינארי של רווח ההון, יעשה מעתה ב3 תקופות – ממועד הרכישה עד המועד הקובע 1.1.2003 . מהמועד הקובע ועד למועד השינוי  1.1.2012 ממועד השינוי ועד מועד המכירה. עפ"י סעיף 91(ב1)(1) לפקודה להלן שיעורי המס שיחולו על רווח הון עפ"י התקופה הרלוונטית: על רווח ההון הריאלי…

slide

תזכורת מס – ינואר 2013

שכר דירה- הכנסה משכר דירה הגבוהים מתקרת הפטור (4910 ש"ח נכון לשנת 2012), ניתן לשלם באמצעות מסלול של 10% על כל ההכנסה משכירות ללא תקרה , זאת עפ"י סעיף 122 לפקודת מס הכנסה, התנאי בסעיף זה שהמס ישולם תוך 30 יום מתום השנה.  כלומר מי שבוחר לשלם לפי מסלול זה צריך…

slide

היערכות לתום שנת המס 2011

לקראת סוף שנת 2011 ולקראת תחילת שנת 2012 להלן תקציר הדברים להיערכות מבחינת המסים : * שיעור המס המרבי יעלה ב1 לינואר 2012 מ- 44% ל- 48% ולכן לא כדאי לדחות הכנסות לאחר דצמבר 2010 מאחר  ואז המס יהיה גבוה יותר כמו כן כדאי לדחות הוצאות בכדי להקטין את המס…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס