0527-331155 mizrahi@tax2me.com
עוסק פטור או עוסק מורשה

מדריך מע"מ (מס ערך מוסף) לעוסק חדש

מדריך זה כולל מידע בנושאים הבאים: 1. מי נדרש להירשם כעוסק?  2. אלו מסמכים יש להביא לצורך רישום כעוסק? 3. "עוסק פטור"  4. ניהול ספרי העסק  5. חשבוניות  6. ניכוי מס תשומות  7. דו"ח תקופתי על פעילות עסקית 8. מתי מגישים דו"ח להחזר? 9. דיווח מקוון  11. הודעה על שינוי…

blog misim

הנחיות לסוף שנת 2013 ותחילת שנת 2014

כתבתי כתבה בפורטל המסים של ישראל בגין ההנחיות שיש לבצע לקראת סוף שנת 2013 ותחילת שנת המס 2014 . הכולל בתוכו את ההוצאות המוכרות לשנת 2013 לקראת הדו"ח השנתי ובניהם: הוצאות בגין תרומות, כיבוד ואירוח, טלפון במקום המגורים, טלפון ניי, שהייה בחול ועוד.. כמו כן עדכון סכומים ושיעורים לשנת 2014…

slide

עדכון הסכום להחזר מע"מ

רשות המיסים עדכנה החל מיום 01/07/2013 את תקנה 23(ג) לחוק מס ערך מוסף, לפיו דוחות עם החזר מס תשומות עד לסכום של 18,566ש"ח ניתן לדווח בדואר/בבנקים/באינטרט, זאת במקום סכום של 18,435 ש"ח שהיה עד 30/06/2013. עוסק החייב בדיווח מקוון למע"מ (קובץ PCN874) יהיה חייב בהגשת דוח מקוון בכל סכום.  …

slide

שינוי שיעור המע"מ ל- 18% החל מיום 02/06/2013

בהתאם לאישור וועדת הכספים של הכנסת מיום 27/05/2013 , החל מיום 02/06/2013 יעלה שיעור המע"מ ל- 18% וזאת במקום שיעור של 17% שיחול עד 01/06/2013. החיוב ב- 18% יחול על כל עסקה כהגדרתה בחוק מס ערך מוסף התשל"ו 1975, על כן יש לקבוע את מועד החיוב במס הרלוונטי להוראות החוק…

slide

תקנות המאריכות את הוראות השעה שעניינן תשלום מע"מ על בסיס מזומן ודיווח ותשלום אחת לחודשיים

פורסמו ברשומות תקנות מע"מ עליהן חתם שר האוצר, יאיר לפיד, המאריכות את תוקפן של הוראות השעה שעניינן תשלום מע"מ על בסיס מזומן וכן דיווח ותשלום למע"מ אחת לחודשיים. מדובר בתקנות שנועדו להקל על תזרים המזומנים של העוסקים הקטנים במשק.   הוראת החוק לפיה יצרנים קטנים אשר מחזור עסקאותיהם אינו עולה…

slide

סכומים ושיעורים במע"מ

פורסמו השיעורים החדשים במע"מ לשנת 2013 ולהלן תקציר: תאריכי עדכון סעיף בחוק/תקנה בתוקףמיום סכוםבש"ח/שיעור תאור/נושא ‎1 בינואר סעיף 1לחוק 1.1.2013 ‎77,993 "עוסק פטור" – עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על ‎1 בינואר‎1 ביולי סעיף ‎47א לחוק 1.1.2013 304 חובתו של חייב במס לדרוש חשבונית מהמוכר החל מסכום של ‎1 בינואר‎1 ביולי תקנת משנה‎23(ג) 1.1.2013 18,435 דו"ח תקופתי…

slide

בעקבות התמשכות מבצע "עמוד ענן": הקלות לתושבי הדרום ולחיילי המילואים

בעקבות המשך מבצע "עמוד ענן" מנהל רשות המיסים מר דורון ארבלי הורה על מספר הקלות כמפורט להלן:      –   הוחלט על מתן ארכה נוספת למועדי הדיווח והתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וכן ניכויי מס הכנסה, למי שמתגורר באזור של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, עד ל-…

slide

שינוי שיעור המע"מ ל- 17% החל מיום 01/09/2012

בהתאם לאישור הממשלה, החל מיום 01/09/2012 יעלה שיעור המע"מ ל- 17% וזאת במקום שיעור של 16% שיחול עד 31/08/2012. החיוב ב- 17% יחול על כל עסקה כהגדרתה בחוק מס ערך מוסף התשל"ו 1975, על כן יש לקבוע את מועד החיוב במס הרלוונטי להוראות החוק ולתקנות  ולהלן הנחיות כלליות: מתן שירותים…

slide

עדכון הסכום להחזר מע"מ

רשות המסים הודיע כי יחול שינוי בתקנה 23(ג) לתקנות מס ערך מוסף, הסכום להחזר מע"מ שניתן להגיש דרך הדואר/ הבנק יעמוד על סך של  18,400 ש"ח החל מיום 01/07/2012 וזאת במקום סך של 18,173 ש"ח שהיה עד כה. לחץ להודעת רשות המסים.

slide

אושרו תיקונים לחוק מע"מ

ועדת הכספים של הכנסת אישרה מספר תיקונים לחוק מע"מ וזאת על מנת להקל על עוסקים קטנים ונותני שירותים ובמטרה למנוע העלמות מס.ולהלן הפרטים: – אושרו התקנות שמאריכות את הוראת השעה לפיה עוסק שמחזור עסקאותיו לא עולה על 1.5 מליון ₪ תהיה תקופת הדיווח למע"מ אחת לחודשיים במקום לחודש. – מועד…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס