0527-331155 mizrahi@tax2me.com
blog misim

הנחיות לסוף שנת 2013 ותחילת שנת 2014

כתבתי כתבה בפורטל המסים של ישראל בגין ההנחיות שיש לבצע לקראת סוף שנת 2013 ותחילת שנת המס 2014 . הכולל בתוכו את ההוצאות המוכרות לשנת 2013 לקראת הדו"ח השנתי ובניהם: הוצאות בגין תרומות, כיבוד ואירוח, טלפון במקום המגורים, טלפון ניי, שהייה בחול ועוד.. כמו כן עדכון סכומים ושיעורים לשנת 2014…

slide

ניכוי נוסף בשיעור 2% למקבלי שכר גבוה

בהתאם לחוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס תוקנה פקודת מס הכנסה (תיקון 195) כלהלן: נוסף לפקודה סעיף 121ב' הקובע כי יחיד שהכנסתו בשנת המס עולה על 811,560 ₪ בשנת 2013, יהיה חייב במס נוסף על חלק מהכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 2%. כמו כן תוקן גם תקנות…

slide

שינויים במערך הניכויים לשנת 2013

מס הכנסה פרסם חוזר ובו הסכומים העדכניים לשנת 2013. בחוזר מפורטים : * מדרגות המס. * סכומים מתואים לניכוי. * הנחות מהמס ופטורים. * ניכויים * סכומי הפקדה לקופות גמל * שווי שימוש ברכב * קנסות  ועוד…     לחץ כאו לקישור לחוזר.         .

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס