0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

הטבות במס להורים עם ילדים קטנים

מס הכנסה פרסם חוזר ובו מפורטים ההטבות הניתנות להורים עם ילדים קטנים. להזכירכם, החל מ- 01/01/2012 גם אבות מקבלים נקודות זיכוי על ילדים עד גיל 3, וכן אמהות מקבלות נקודת זיכוי נוספת על כל ילד עד גיל 5. שווי נקודת זיכוי נכון ל- 01/01/2013 הינה 218 ש"ח . לקריאת החוזר…

slide

תיקון – נקודת זיכוי בגין תואר אקדמי

מסגרת תיקון 189 לפקודת מס הכנסה תוקן סעיף 40 ג' שבו מוענקת נקודת זיכוי למי שסיים תואר אקדמי, נוספה האפשרות למי שבתחום עיסוקו  נדרשת התמחות לבקש את נקודות הזיכוי, החל משנת המס שלאחר השנה שבה סיימו את ההתמחות, במקום החל משנת המס שלאחר סיום הלימודים. להלן התיקון: "על אף האמור בסעיף קטן…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס