0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

פטור מניכוי במקור בגין תשלומי דיבידנד מחברה ליחיד

ליחיד שיש הפסדים שוטפים משוק ההון הוא יכול בדו"ח השנתי לקזז את הפסדים מרווח מדיבידנד שקיבל מחברה וזאת על פי סעיף 92(א)(4)(ב).בעקבות פניות רבות למס הכנסה אושר בחוזר שהוציאו במס הכנסה הוסכם כי יחיד המקבל דיבידנד מחברה ויש לו הפסדים משוק ההון בשנת 2011 יפנה לפקיד השומה, ופקיד השומה רשאי…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס