0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

שינוי שיעור המע"מ ל- 18% החל מיום 02/06/2013

בהתאם לאישור וועדת הכספים של הכנסת מיום 27/05/2013 , החל מיום 02/06/2013 יעלה שיעור המע"מ ל- 18% וזאת במקום שיעור של 17% שיחול עד 01/06/2013. החיוב ב- 18% יחול על כל עסקה כהגדרתה בחוק מס ערך מוסף התשל"ו 1975, על כן יש לקבוע את מועד החיוב במס הרלוונטי להוראות החוק…

slide

אושרו תיקונים לחוק מע"מ

ועדת הכספים של הכנסת אישרה מספר תיקונים לחוק מע"מ וזאת על מנת להקל על עוסקים קטנים ונותני שירותים ובמטרה למנוע העלמות מס.ולהלן הפרטים: – אושרו התקנות שמאריכות את הוראת השעה לפיה עוסק שמחזור עסקאותיו לא עולה על 1.5 מליון ₪ תהיה תקופת הדיווח למע"מ אחת לחודשיים במקום לחודש. – מועד…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס