0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

עדכון הסכום להחזר מע"מ

רשות המסים הודיע כי יחול שינוי בתקנה 23(ג) לתקנות מס ערך מוסף, הסכום להחזר מע"מ שניתן להגיש דרך הדואר/ הבנק יעמוד על סך של  18,400 ש"ח החל מיום 01/07/2012 וזאת במקום סך של 18,173 ש"ח שהיה עד כה. לחץ להודעת רשות המסים.

slide

אושרו תיקונים לחוק מע"מ

ועדת הכספים של הכנסת אישרה מספר תיקונים לחוק מע"מ וזאת על מנת להקל על עוסקים קטנים ונותני שירותים ובמטרה למנוע העלמות מס.ולהלן הפרטים: – אושרו התקנות שמאריכות את הוראת השעה לפיה עוסק שמחזור עסקאותיו לא עולה על 1.5 מליון ₪ תהיה תקופת הדיווח למע"מ אחת לחודשיים במקום לחודש. – מועד…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס