0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

מדריך למיסוי השכרת דירה

המידע המובא במדריך נועד להציג בפניכם את החלופות הקיימות בחוק לקבלת הקלות במס על השכרת דירה למגורים וזאת במסגרת המדיניות לעידוד השכרת דירות למגורים, שאינה מהווה חלק מפעילות עסקית. ההקלות במס ניתנות בשלושה מסלולי מיסוי :   פטור (מלא  או חלקי) חיוב  במס מופחת בשיעור של 10% חיוב לפי שיעורי מס רגילים 1.    מסלול הפטור…

slide

ניכוי נוסף בשיעור 2% למקבלי שכר גבוה

בהתאם לחוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס תוקנה פקודת מס הכנסה (תיקון 195) כלהלן: נוסף לפקודה סעיף 121ב' הקובע כי יחיד שהכנסתו בשנת המס עולה על 811,560 ₪ בשנת 2013, יהיה חייב במס נוסף על חלק מהכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 2%. כמו כן תוקן גם תקנות…

slide

עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2013

בהתאם לחוק אחת לשנה מתעדכנים מדרגות מס הרכישה בהתאם למדד לשנה קודמת, ביום 16/01/2013 פרסם מס הכנסה הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2013. לאור פיזורה של כנסת ישראל ה- 18 ותחולתו של סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת ממשיכות לעמוד בתוקפן מספר הוראות שעה שנקבעו בחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של…

slide

תזכורת מס – ינואר 2013

שכר דירה- הכנסה משכר דירה הגבוהים מתקרת הפטור (4910 ש"ח נכון לשנת 2012), ניתן לשלם באמצעות מסלול של 10% על כל ההכנסה משכירות ללא תקרה , זאת עפ"י סעיף 122 לפקודת מס הכנסה, התנאי בסעיף זה שהמס ישולם תוך 30 יום מתום השנה.  כלומר מי שבוחר לשלם לפי מסלול זה צריך…

slide

מדריך הקלות לשכירים

מס הכנסה פרסם מדריך חשוב לכל שכיר, במדריך מפורטות כל ההקלות הניתנים לשכירים כולל:    עבודה בחלק מהשנה  תיאום של ניכויי מס משכר  עובד/ת  שבן/ת הזוג אינו עובד  אשה עובדת  משפחה חד-הורית  תושבים ביישובי ספר או באזורי פיתוח  חיילים משוחררים  עולה חדש…

slide

הטבות במס להורים עם ילדים קטנים

מס הכנסה פרסם חוזר ובו מפורטים ההטבות הניתנות להורים עם ילדים קטנים. להזכירכם, החל מ- 01/01/2012 גם אבות מקבלים נקודות זיכוי על ילדים עד גיל 3, וכן אמהות מקבלות נקודת זיכוי נוספת על כל ילד עד גיל 5. שווי נקודת זיכוי נכון ל- 01/01/2013 הינה 218 ש"ח . לקריאת החוזר…

slide

הארכת תוקף לאישורי תיאומי מס

רשות המסים מבהירה כי ניתנת אורכה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2013 ולא יאוחר מיום 13.03.2013 לאישורים לתיאומי מס, שתוקפם פג בתום שנת המס 2012. להלן קישור להודעת רשות המסים .

slide

זכאות‏ לנקודות ‏זיכוי ‏לפי ‏סעיף 45 לפקודת ‏מס ‏הכנסה

מס הכנס פרסם הוראת‏ ביצוע ‏מס‏ הכנסה ‏מספר 10/2012 בנושא זכאות‏ לנקודות ‏זיכוי ‏מכוח ‏סעיף 45 לפקודת ‏מס ‏הכנסה. סעיף 45 לפקודת מס הכנסה קובע כי יחיד תושב ישראל שהיה לו או לבן זוגו בשנת המס ילד נטול יכולת, יהא זכאי לשתי נקודות זיכוי בגינו בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף ובתקנות שהותקנו מכוח…

slide

כל מה שרצית לדעת על קבלת מענק "מס הכנסה שלילי" עבור שנת המס 2012 שכירים ועצמאים

מס הכנסה פרסם חוזר המפרט את הזכויות בקבלת מס הכנסה שלילי בגין שנת 2012.להלן קישור למדריך.כמו כן פורסם על ידינו בעבר הסבר על מס הכנסה שלילי ולהלן קישור . .

slide

סכומים ושיעורים במע"מ

פורסמו השיעורים החדשים במע"מ לשנת 2013 ולהלן תקציר: תאריכי עדכון סעיף בחוק/תקנה בתוקףמיום סכוםבש"ח/שיעור תאור/נושא ‎1 בינואר סעיף 1לחוק 1.1.2013 ‎77,993 "עוסק פטור" – עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על ‎1 בינואר‎1 ביולי סעיף ‎47א לחוק 1.1.2013 304 חובתו של חייב במס לדרוש חשבונית מהמוכר החל מסכום של ‎1 בינואר‎1 ביולי תקנת משנה‎23(ג) 1.1.2013 18,435 דו"ח תקופתי…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס